Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II OSK 437/13 - Wyrok NSA z 2013-11-06

spowodowałoby bowiem, że pozostałby w uchwale zapis co do renty planistycznej, nie odnoszący się do całego terenu objętego planem, a więc także nie spełniający wymogów z art. 15...
, zmierzające w istocie do obejścia bezwzględnie obowiązujących przepisów ustawowych dotyczących ustalenia i pobierania renty planistycznej, narusza zasady sporządzania planu...

II SA/Gd 607/13 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2013-11-20

renty planistycznej związane jest ze wzrostem wartości nieruchomości w związku z wejściem w życie planu. Z tego skarżąca wywodzi brak podstaw do ustalenia wartości części...
z uwzględnieniem celu administracyjnoprawnej regulacji renty planistycznej, jako zmianę jej podmiotu, któremu przysługuje prawo do gruntu, wiążącą się z uzyskaniem przez zbywcę...

II SA/Bd 605/13 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2013-11-05

. i S. S. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w T. z dnia [...] marca 2013 r. nr [...] w przedmiocie renty planistycznej 1. uchyla zaskarżoną decyzję...
obowiązywaniem obu planów zaistniała luka czasowa, dopuszczalność pobrania renty planistycznej wymaga określenia wartości nieruchomości:, - po pierwsze, według jej przeznaczenia...

II SA/Gd 601/13 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2013-11-06

nastąpiło przedawnienie zobowiązania do zapłaty renty planistycznej, które należało ocenić z perspektywy regulacji mającej zastosowanie w sprawie ustawy - Ordynacja...
podatkowa. Nadto skarżąca zwróciła uwagę, że określenie renty planistycznej związane jest ze wzrostem wartości nieruchomości w związku z wejściem w życie planu. Z tego skarżąca...

II SA/Gd 595/13 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2013-11-20

argumentację sformułowaną w skardze wskazując, że w przedmiotowej sprawie nastąpiło przedawnienie zobowiązania do zapłaty renty planistycznej, które należało ocenić z perspektywy...
regulacji mającej zastosowanie w sprawie ustawy - Ordynacja podatkowa. Nadto, skarżąca zwróciła uwagę, że określenie renty planistycznej związane jest ze wzrostem...

II OSK 1526/12 - Wyrok NSA z 2013-11-28

działek., Ponadto odwołujący zakwestionował naliczenie 'renty planistycznej' przez Prezydenta Miasta Rzeszowa podczas, gdy plan zagospodarowania przestrzennego...
terminu do uiszczenia opłaty planistycznej w decyzji ustalającej jej wysokość., Ponadto podniesiono wątpliwość co do samego naliczenia 'renty planistycznej' przez Prezydenta...

IV SA/Wa 459/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-11-13

, poprzez doręczenie decyzji ustalającej dla skarżącego jednorazową opłatę z tytułu tzw. renty planistycznej po upływie końcowego terminu biegu przedawnienia prawa...
i umorzenia postępowania jako bezprzedmiotowego wobec wydania decyzji ustalającej rentę planistyczną po upływie 5 lat od dnia wejścia w życie planu miejscowego,, - art. 107...

II SA/Lu 444/13 - Wyrok WSA w Lublinie z 2013-11-13

12403 złotych, co przy zastosowaniu stawki renty planistycznej w wysokości 30 %, określonej w § 16 wspomnianej uchwały, daje kwotę opłaty w wysokości 3720.90 zł. Kolegium...
. i K. N. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] nr [...] w przedmiocie opłaty planistycznej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości I. uchyla...

II SA/Wr 622/13 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2013-11-14

w sprawach II OSK 955/05, II OSK 301/08 przyjęto, że zbycie nieruchomości pod tytułem darmym nie stwarza obowiązku uiszczenia renty planistycznej., Jak dalej uzasadniało SKO...
, wyłącznie do przypadków odpłatnego zbycia nieruchomości. Zamiarem ustawodawcy, w ich ocenie, nie było objęcie obowiązkiem uiszczania opłatą planistyczną tych podmiotów...