Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II SAB/Bd 60/17 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2017-07-24

wzrostu wartości nieruchomości, tzw. rentę planistyczną nie jest dopuszczalne zawieranie w treści decyzji określenia terminu płatności opłaty. W konsekwencji nie powstaje...
opłaty na raty, stosowania ulg w opłacie czy umorzenia jej (por. wyrok NSA z dnia 21 czerwca 2012 r., II OSK 606/11, LEX nr 1169467)., Renta planistyczna stanowi dochód...

II OSK 2885/17 - Postanowienie NSA z 2017-11-22

, które są kontrolowane przez sądy administracyjne., Sąd zwrócił uwagę, że w decyzji ustalającej jednorazową opłatę z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, tzw. rentę planistyczną...
czy umorzenia jej (por. wyrok NSA z 21 czerwca 2012 r., II OSK 606/11). Renta planistyczna stanowi dochód gminy, o jakim mowa w art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r...

IV SAB/Wa 497/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-05-10

gminy. Przedmiotowa opłata na rzecz gminy (renta planistyczna) ma cechy podatku. Jest świadczeniem publicznoprawnym, przymusowym i bezzwrotnym na rzecz jednostki samorządu...
., Przepisy ustawy z dnia 29 lipca 1997 r. Ordynacja Podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz.926 ze zm.) stosuje się do zobowiązań podatkowych, tymczasem renta planistyczna...

II SAB/Wr 44/11 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2011-10-20

ujęcie oraz wprowadzenia do obrotu prawnego w odniesieniu do działki nr [...] Obręb [...], [...] położonej w J.G. decyzji w sprawie wysokości tzw. renty- planistycznej...

II SAB/Kr 91/16 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2016-07-04

planistycznej zmienia zaskarżone postanowienie w ten sposób, że zwalnia skarżących od kosztów sądowych. Niniejsza sprawa została wszczęta wskutek skargi J. W. i J...
. W. na bezczynność Burmistrza Miasta i Gminy w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o umorzenie jednorazowej opłaty planistycznej., Referendarz Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego...