Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

IV SAB/Wa 497/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-05-10

gminy. Przedmiotowa opłata na rzecz gminy (renta planistyczna) ma cechy podatku. Jest świadczeniem publicznoprawnym, przymusowym i bezzwrotnym na rzecz jednostki samorządu...
., Przepisy ustawy z dnia 29 lipca 1997 r. Ordynacja Podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz.926 ze zm.) stosuje się do zobowiązań podatkowych, tymczasem renta planistyczna...

II SAB/Kr 91/16 - Wyrok WSA w Krakowie z 2016-08-30

do Burmistrza Miasta i Gminy W. wniosek o umorzenie jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości (tzw. renta planistyczna). Nie ma również wątpliwości...
decyzji pozostaje w bezczynności., Instytucja tzw. renty planistycznej określona została przez art. 36 ust. 4 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu...

IV SAB/Wa 393/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-03-14

decyzji SKO z [...] października 2005 r. w przedmiocie ustalenia renty planistycznej od skarżących, SKO ponownie będzie rozpoznawało odwołanie skarżących od decyzji...

II SAB/Kr 91/16 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2016-07-04

planistycznej zmienia zaskarżone postanowienie w ten sposób, że zwalnia skarżących od kosztów sądowych. Niniejsza sprawa została wszczęta wskutek skargi J. W. i J...
. W. na bezczynność Burmistrza Miasta i Gminy w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o umorzenie jednorazowej opłaty planistycznej., Referendarz Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego...