Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

III SA/Gl 1403/21 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2022-07-19

prywatnych osób prawnych lub fizycznych, a dysponowanie ograniczonymi środkami finansowymi nie stanowi wystarczającej przesłanki do udzielenia wnioskowanej ulgi w spłacie renty...
planistycznej ( por. wyrok WSA w Opolu z 21 lutego 2018 r. sygn. akt I SA/Op 444/17)., Dokonując kontroli legalności zaskarżonych rozstrzygnięć według wskazanych wyżej...