Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

V SA/Wa 56/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-03-22

zobowiązanego sprowadzających się do kwestionowania zasadności obowiązku zapłaty ,,renty planistycznej’’ - jednorazowej opłaty wynikającej ze wzrostu wartości nieruchomości...
przez Skarżącego, w których wniósł o odstąpienie od wykonania egzekucji renty planistycznej, zleconej przez Burmistrza [...] na podstawie tytułu wykonawczego...

II GSK 1529/13 - Wyrok NSA z 2014-11-25

od wykonania egzekucji renty planistycznej, zleconej przez Burmistrza [...] na podstawie tytułu wykonawczego nr [...] z 8 [...] 2011 r. Skarżący zarzucił, że decyzje podjęte...
przez Burmistrza traktuje jako bezprawne, a decyzję nr [...] z dnia 31 [...] 2008 r, którą określono rentę planistyczną, uznaje za niezasadną, dlatego też odmawia jej zapłaty...

IV SA/Wa 820/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-08-27

(...) marca 2006 r., zobowiązał się uiścić za zbywców nieruchomości należną rentę planistyczną. Biorąc pod uwagę treść oświadczenia organ uznał, że zobowiązanie finansowe...
związanych z zawarciem umowy przyrzeczonej oraz zapłaty renty planistycznej. Umowa sprzedaży nieruchomości zawarta (...) marca 2006 r. nie zawierała zobowiązania z umowy...

V SA/Wa 888/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-06-08

opłaty wynikającej ze wzrostu wartości nieruchomości spowodowanej zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego tzw: renty planistycznej w kwocie 1.560 zł związany...
egzekucyjnej polegającej na zajęciu świadczenia emerytalnego. W piśmie zobowiązany kwestionował obowiązek zapłaty renty planistycznej, stojąc na stanowisku, że działania...

IV SA/Wa 1506/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-10-15

Opłata adiacencka i renta planistyczna to dwie różne opłaty pobierane z dwóch różnych tytułów. Okoliczność, iż organ administracji zrezygnował z pobrania opłaty...
adiacenckiej nie stoi na przeszkodzie pobraniu opłaty z tytułu renty planistycznej. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA...

II OSK 724/09 - Wyrok NSA z 2010-04-26

przestrzennego (tzw. renty planistycznej) w stosunku do S. S. i umorzyło postępowanie w tej sprawie., W uzasadnieniu decyzji organ odwoławczy wskazał, że postępowanie...
2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) (w dalszej części zwanej ustawą o planowaniu) renta planistyczna może być pobrana...

VII SA/Wa 947/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-09-15

. Z porównania obu wartości wynika, że różnica wynosi 41.400 zł. W planie określono 30% stawkę stanowiącą podstawę do określenia renty planistycznej. Stąd, aby ustalić...
wysokość przedmiotowej renty planistycznej należało obliczyć 30% z 41.400 zł co daje 12.420 zł. Przedmiotowa nieruchomość była współwłasnością skarżących E. B., M. K. i A. K...

II SA/Łd 869/08 - Wyrok WSA w Łodzi z 2009-01-23

przestrzennego (tzw. renty planistycznej), w stosunku do S. S. i umorzyło postępowanie w tej sprawie., W uzasadnieniu decyzji organ odwoławczy wskazał, że postępowanie...
marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) (w dalszej części zwanej ustawą o planowaniu) renta planistyczna...

II SA/Gd 224/07 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2007-07-05

sierpnia 2005r, W konsekwencji organ ustalił, że w sytuacji gdy ustalona przez Radę Gminy stawka procentowa wynosi 30%, to renta planistyczna dla sprzedanych gruntów / działki...
renty planistycznej w myśl uprzednio obowiązującego art. 36 ust. 5 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym, sprzed daty jej zmiany, gdyż miały wpływ na wzrost wartości...

II SA/Gd 225/07 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2007-07-05

, że w sytuacji gdy ustalona przez Radę Gminy stawka procentowa wynosi 30%, to renta planistyczna dla sprzedanych gruntów / działki nr [...] i [...]/ o łącznej powierzchni...
energetyczną / wartość nakładów z tego tytułu wyniosła 13.450,50zł/. Wskazała, że te nakłady podlegają odliczeniu od kwoty ewentualnej renty planistycznej w myśl uprzednio...
1   Następne >   +2   +5   +10   100