Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Kr 493/13 - Wyrok WSA w Krakowie z 2013-10-29

zerowej pozostaje w sprzeczności z obowiązkiem pobierania renty planistycznej, o którym mowa art. 36 ust 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. W opinii...
skarżących zasada obligatoryjnego uiszczenia renty planistycznej, gdy taka renta może być ustalona, pociąga za sobą niedopuszczalność określania w planie stawki procentowej...

II SA/Wr 461/13 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2013-09-25

czy opłat planistycznych w przyszłości. Nawet błędne wyliczenie w prognozie skutków finansowych, dotyczące wysokości podatku, renty planistycznej czy odszkodowań...
co do nieaktualności i merytorycznej wadliwości przedmiotowej prognozy, zwłaszcza w kontekście uchwalonych w § 22 planu stawek procentowych tzw. renty planistycznej, podzielić...

II SA/Ol 728/13 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2013-10-01

planu można bezspornie ustalić, iż w stosunku do pewnych nieruchomości nie mogą zaistnieć przesłanki do wymiaru renty planistycznej. Łączy się to jednak z koniecznością...
., Sygn. akt II OSK 424/10)., W zaskarżonej uchwale stawka procentowa służąca naliczeniu renty planistycznej została określona w § 11. Z zapisów tych wynika...

II SA/Bd 169/12 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2013-02-19

z tym nie zostanie spełniony warunek z art. 36 ust. 4 u.p.z.p. (jako że istotą renty planistycznej jest osiągnięcia korzyści ze zbycia gruntu, z nie ze wzrostu wartości gruntu...
planistyczną - na poziomie 0% w zapisach § 4 pkt 12, § 5 pkt 12, § 6 pkt 12, § 7 pkt 12, § 8 pkt 12 lit. a, § 9 pkt 12 lit. a, § 10 pkt 12, § 11 pkt 12 lit. a uchwały...

II SA/Kr 1599/12 - Wyrok WSA w Krakowie z 2013-02-04

lub użytkowników wieczystych nieruchomości z ustawowego obowiązku uiszczenia renty planistycznej w razie zaistnienia przesłanek ustawowych (wyrok WSA w Białymstoku z dnia 30 marca 2006...
niewłaściwe zastosowanie polegające na nadużyciu władztwa planistycznego poprzez ograniczenie prawa własności skarżącej poprzez wykluczenie możliwości zabudowy...

II OSK 1676/13 - Wyrok NSA z 2013-09-25

przesłanki uprawniające do wymiaru renty planistycznej na podstawie art. 36 ust. 4 wymienionej ustawy, a więc gdy zgromadzony materiał planistyczny pozwala na jednoznaczne...
uwzględniająca koszty zablokowania tej drogi) dołączona została do materiałów planistycznych. W odniesieniu do zarzutu skarżących dotyczącego naruszenia przepisów postępowania...

II SA/Ol 1261/12 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2013-02-12

przesłanki do wymiaru renty planistycznej z art. 36 ust. 4 ustawy, na przykład, gdy nieruchomości te nie mogą być zbywane (por. wyrok NSA z 6 maja 2010r., II OSK 424/10...
planistycznej wynika, że projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pasłęka wraz z prognozą oddziaływania na środowisko po uzyskaniu wszystkich...

II SA/Sz 896/12 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2013-08-07

. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w wysokości 0%., Zasada obligatoryjnego uiszczenia renty planistycznej, gdy taka renta może być ustalona, pociąga...
planistycznej w wysokości 0% dla terenów oznaczonych symbolem R;, 7) naruszenie art. 13 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, poprzez zgodę na finansowanie...

II SA/Gl 923/12 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2013-02-04

nie mogą zaistnieć przesłanki uprawniające do wymiaru renty planistycznej na podstawie art. 36 ust. 4 wymienionej ustawy, gdy zgromadzony materiał planistyczny pozwala...
orzecznictwem, gdzie potwierdza się obowiązek ustalenia stawki procentowej służącej naliczeniu opłaty planistycznej. Nadto Rada nie wyjaśniła podstawy odstąpienia od ustalenia...

II SA/Gd 572/12 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2013-01-29

się za bezprzedmiotowe. Pozwala to uniknąć kosztów szacowania nieruchomości, które mogłyby przewyższyć dochód z renty planistycznej. Odnosząc się do tej kwestii Sąd uznał...
planistyczną na obszarze tej dzielnicy jest zachowanie jej dotychczasowego charakteru wyróżniającego się zróżnicowaniem funkcjonalnym i fizjonomicznym (...). Istniejące...
1   Następne >   2