Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Kr 493/13 - Wyrok WSA w Krakowie z 2013-10-29

zerowej pozostaje w sprzeczności z obowiązkiem pobierania renty planistycznej, o którym mowa art. 36 ust 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. W opinii...
skarżących zasada obligatoryjnego uiszczenia renty planistycznej, gdy taka renta może być ustalona, pociąga za sobą niedopuszczalność określania w planie stawki procentowej...

II SA/Ol 728/13 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2013-10-01

planu można bezspornie ustalić, iż w stosunku do pewnych nieruchomości nie mogą zaistnieć przesłanki do wymiaru renty planistycznej. Łączy się to jednak z koniecznością...
., Sygn. akt II OSK 424/10)., W zaskarżonej uchwale stawka procentowa służąca naliczeniu renty planistycznej została określona w § 11. Z zapisów tych wynika...

II OSK 1676/13 - Wyrok NSA z 2013-09-25

przesłanki uprawniające do wymiaru renty planistycznej na podstawie art. 36 ust. 4 wymienionej ustawy, a więc gdy zgromadzony materiał planistyczny pozwala na jednoznaczne...
uwzględniająca koszty zablokowania tej drogi) dołączona została do materiałów planistycznych. W odniesieniu do zarzutu skarżących dotyczącego naruszenia przepisów postępowania...

II SA/Ol 1261/12 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2013-02-12

przesłanki do wymiaru renty planistycznej z art. 36 ust. 4 ustawy, na przykład, gdy nieruchomości te nie mogą być zbywane (por. wyrok NSA z 6 maja 2010r., II OSK 424/10...
planistycznej wynika, że projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pasłęka wraz z prognozą oddziaływania na środowisko po uzyskaniu wszystkich...

II SA/Sz 896/12 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2013-08-07

. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w wysokości 0%., Zasada obligatoryjnego uiszczenia renty planistycznej, gdy taka renta może być ustalona, pociąga...
planistycznej w wysokości 0% dla terenów oznaczonych symbolem R;, 7) naruszenie art. 13 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, poprzez zgodę na finansowanie...

II SA/Sz 443/13 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2013-10-16

naliczenie renty planistycznej, o której mowa w art. 36 ust.4 ustawy, podczas gdy zgodnie z naruszonymi przez organ przepisami określenie w miejscowym planie zagospodarowania...
poza strukturą administracji i sprzyja naruszeniu zasady obiektywizmu, bądź też zapewnia mu wpływ na kształt dokumentów sporządzanych w ramach procedury planistycznej (urbanista...