Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Wyrok X

II SA/Wr 461/13 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2013-09-25

czy opłat planistycznych w przyszłości. Nawet błędne wyliczenie w prognozie skutków finansowych, dotyczące wysokości podatku, renty planistycznej czy odszkodowań...
co do nieaktualności i merytorycznej wadliwości przedmiotowej prognozy, zwłaszcza w kontekście uchwalonych w § 22 planu stawek procentowych tzw. renty planistycznej, podzielić...

II SA/Ol 728/13 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2013-10-01

planu można bezspornie ustalić, iż w stosunku do pewnych nieruchomości nie mogą zaistnieć przesłanki do wymiaru renty planistycznej. Łączy się to jednak z koniecznością...
., Sygn. akt II OSK 424/10)., W zaskarżonej uchwale stawka procentowa służąca naliczeniu renty planistycznej została określona w § 11. Z zapisów tych wynika...

II OSK 1676/13 - Wyrok NSA z 2013-09-25

przesłanki uprawniające do wymiaru renty planistycznej na podstawie art. 36 ust. 4 wymienionej ustawy, a więc gdy zgromadzony materiał planistyczny pozwala na jednoznaczne...
uwzględniająca koszty zablokowania tej drogi) dołączona została do materiałów planistycznych. W odniesieniu do zarzutu skarżących dotyczącego naruszenia przepisów postępowania...

II SA/Gl 923/12 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2013-02-04

nie mogą zaistnieć przesłanki uprawniające do wymiaru renty planistycznej na podstawie art. 36 ust. 4 wymienionej ustawy, gdy zgromadzony materiał planistyczny pozwala...
orzecznictwem, gdzie potwierdza się obowiązek ustalenia stawki procentowej służącej naliczeniu opłaty planistycznej. Nadto Rada nie wyjaśniła podstawy odstąpienia od ustalenia...

II SA/Gl 846/13 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2013-08-26

renty planistycznej z tytułu sprzedaży gruntów w jednostkach 1.MW oraz 3.MW - 9 .MN, 1.MN-6.MN oraz 1.US (str. 9-10 prognozy). O zróżnicowaniu stosunków własnościowych...
. Jednolitość zagospodarowania może być przez organ planistyczny osiągnięta innymi środkami przewidzianymi ustawą. Nadto plan rozstrzyga o sposobie zagospodarowania terenu...

II SA/Kr 1561/12 - Wyrok WSA w Krakowie z 2013-02-07

dokumentu planistycznego. Przyjęcie nowej edycji Studium nie wpłynie na ustalenia kwestionowanego ww. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego., Odnosząc...
czy błąd kreślarski., Organ planistyczny wyraził już w tej kwestii odmienny pogląd. Z pisma L.S. - Kierownika Referatu Gospodarki Przestrzennej, Geodezji i Ochrony Środowiska...