Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Rada Miasta X

II SA/Gd 25/15 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2015-10-14

się obowiązkowo stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 upzp, tzw. rentę planistyczną. Opłata jest pobierana...
opłaty, a to wyklucza określenie zerowej stawki procentowej. Uznanie prawidłowości stawki procentowej renty planistycznej w wysokości 0% czyniłoby bezprzedmiotowym zapis...

II SA/Ol 1315/14 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2015-02-12

, dla których nie ustalono stawki procentowej dla tej opłaty lub ustalono stawkę 0%, nie mogą zaistnieć przesłanki do wymiaru renty planistycznej. Dla wykazania sytuacji uzasadniającej...
'[...]', podjęła wyżej wskazaną uchwałę. Stwierdził, że gmina realizując przysługujące jej władztwo planistyczne ma prawo uchwalić miejscowy plan zagospodarowania...

II SA/Wr 57/15 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2015-03-25

., W zaskarżonym fragmencie § 33 uchwały organ ustalając wysokość stawek tzw. renty planistycznej przy określeniu adresatów normy pominął 'użytkowników wieczystych...
ust. 1 u.p.z.p.), rada zobowiązana jest do przeciwdziałania nadużyciom w realizowaniu władztwa planistycznego oraz do ustawicznego czuwania nad zasadnością i prawidłowością...

II SA/Wr 554/15 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2015-10-15

Dolnośląskiego przedstawioną na uzasadnienie drugiego z zarzutów skargi, przyjdzie zauważyć, że zgodnie z art. 36 u.p.z.p. do zapłaty tzw. renty planistycznej zobowiązany...
zastosowanie miały przepisy zmieniające, ponieważ z dokumentacji planistycznej do uchwały wynika, że w prasie miejscowej ogłoszenie Burmistrza informujące o wyłożeniu...

II SA/Ol 1202/14 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2015-02-12

renty planistycznej musi mieścić się w przedziale < 0% i <= 30%, przy czym można ewentualnie dopuścić brak orzekania w przedmiocie takiej stawki w sytuacji...
do przekroczenia władztwa planistycznego przez gminę. Podkreślono, iż wprowadzanie modyfikacji zapisów aktów wyższego rzędu, czy ich inkorporowanie do aktów prawa miejscowego...

II SA/Ol 1203/14 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2015-02-10

ust. 4 u.p.z.p. prowadzi do wniosku, że stawka renty planistycznej musi mieścić się w przedziale < 0% i <= 30%, przy czym można ewentualnie dopuścić brak orzekania...
jego projektowania, z uwzględnieniem przepisów odrębnych. Tym samym Rada przekroczyła granice władztwa planistycznego, bowiem w istocie scedowała na inne podmioty określenie...

II SA/Ol 1205/14 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2015-02-10

renty planistycznej musi mieścić się w przedziale < 0% i <= 30%, przy czym można ewentualnie dopuścić brak orzekania w przedmiocie takiej stawki, w sytuacji...
granice władztwa planistycznego, bowiem w istocie scedowała na inne podmioty określenie lokalizacji obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej. Zgodnie zaś z § 4 pkt 9...

II SA/Ol 1201/14 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2015-02-19

prowadzi do wniosku, że stawka renty planistycznej musi mieścić się w przedziale < 0% i <= 30%, przy czym można ewentualnie dopuścić brak orzekania w przedmiocie takiej stawki...
kontrolowaną będzie ustalony na etapie jego projektowania, z uwzględnieniem przepisów odrębnych. Tym samym Rada przekroczyła granice władztwa planistycznego...

II SA/Ol 1204/14 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2015-02-10

prowadzi do wniosku, że stawka renty planistycznej musi mieścić się w przedziale < 0% i <= 30%, przy czym można ewentualnie dopuścić brak orzekania w przedmiocie takiej stawki...
kontrolowaną będzie ustalony na etapie jego projektowania, z uwzględnieniem przepisów odrębnych. Tym samym Rada przekroczyła granice władztwa planistycznego, bowiem w istocie...