Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Rada Miasta X

II SA/Wr 607/07 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2008-01-10

nieruchomości położonej na obszarze objętym planem. Opłata uiszczana gminie na tej podstawie została określona przez doktrynę i praktykę mianem renty planistycznej. Stanowi ona...
ich wielkość może być różna dla poszczególnych terenów lub grup terenów. Rada Miejska w N. w dniu 30 stycznia 2007 roku ustaliła stawkę 'renty planistycznej' w wysokości 20...

II SA/Wr 616/07 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2008-02-07

określenie stawki procentowej, na podstawie której ustala się rentę planistyczną, skoro opłata taka nie zostanie nigdy przez wójta, burmistrza albo prezydenta miasta...
bez jednoczesnego określenia stawki procentowej niezbędnej do ustalenia renty planistycznej. Jak już wcześniej wspomniano. w treści zaskarżonej uchwały nie ustalono stawek procentowych...

II SA/Wr 606/07 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2008-01-10

planem. Opłata uiszczana gminie na tej podstawie została określona przez doktrynę i praktykę mianem renty planistycznej. Stanowi ona swoistą partycypację gminy w zyskach...
uchwały z dnia 30 stycznia 2007 roku ujednolica wysokość stawki tzw. 'renty planistycznej' dla całego obszaru objętego przedmiotową uchwałą. Uprawnienie do dokonania...