Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Rada Miasta X

II SA/Gl 379/07 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2007-11-22

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta J. Wśród przyjętych w uchwale ustaleń § 21 ust. 1 wprowadza stawki procentowe renty planistycznej...
paragrafu stanowi, iż dopuszcza się odstąpienie od naliczania i pobierania renty planistycznej, jeśli koszt obliczenia i nałożenia opłaty przewyższa jej przewidywaną...

II SA/Go 24/07 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2007-04-12

. tzw. renta planistyczna. Tymczasem Rada Miasta w/wym. stawki określiła wybiórczo tylko dla niektórych terenów wymienionych w § 30 pkt 1-3 uchwały (tereny o symbolach MN1,MN...
terenów do określenia renty planistycznej pomiędzy zapisami załączonej do dokumentacji Prognozy skutków finansowych projektu miejscowego planu zagospodarowania...

II SA/Gl 378/07 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2007-11-22

Administracyjnego oraz poglądy doktryny wykluczające określenie stawki procentowej służącej naliczeniu 'renty planistycznej' na poziomie 0 %. Równocześnie zastrzegł, że w przypadku...
w tej w której zarzuca niezgodność z prawem § 22 ust. 2 uchwały., W inkryminowanym § 22 ust. 2 zapisano, że 'Dopuszcza się odstąpienie od naliczania i pobierania renty planistycznej...

II SA/Gl 377/07 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2007-11-22

rezygnację z pobierania tzw. 'renty planistycznej'. Tym samym rada gminy nie ma możliwości zwolnienia prezydenta miasta z tego obowiązku., W odpowiedzi na skargę, udzielonej...
się odstąpienie od naliczania i pobierania renty planistycznej, jeśli koszt obliczenia i nałożenia opłaty przewyższa jej przewidywaną wartość'. Trafnie stwierdził Wojewoda...

II SA/Gl 634/07 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2007-12-12

służą ustalaniu tzw. renty planistycznej, której obowiązek naliczenia i zapłaty powstaje w sytuacji wzrostu wartości nieruchomości. Stąd za niedopuszczalne należy uznać...
poprzez przeznaczenie nowych terenów na cele przemysłowe oraz ewentualne wpływy z tytułu renty planistycznej od tych terenów., W dalszej kolejności uzyskano pozytywną opinię...

II SA/Op 356/07 - Wyrok WSA w Opolu z 2007-10-04

w związku z uchwaleniem planu, a także stanowi przejaw tego, że z woli ustawodawcy renta planistyczna stała się jednym z elementów systemu danin o charakterze publicznym...
. Jeżeli więc rada gminy chce określać stawki procentowe opłaty planistycznej, to jest to możliwe wówczas, gdy uchwala plan miejscowy. Kompetencja taka bowiem wynika wprost...