Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Rada Miasta X

II SA/Gl 283/09 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2009-11-16

. W uzasadnieniu odpowiedzi na skargę pełnomocnik podnosząc zarzut niedopuszczalności skargi podnosił, iż uchwała została podjęta wyłącznie w przedmiocie stawki renty planistycznej...
prowadzić do nieważności przedmiotowej uchwały. Pełnomocnik akcentował, iż błędny jest pogląd organu nadzoru, co do tego, że zmiana stawki renty planistycznej wymaga...

II SA/Kr 1314/08 - Wyrok WSA w Krakowie z 2009-05-12

procentowej renty planistycznej w wysokości 0% czyniłoby bezprzedmiotowym zapis ustawy mówiący o obowiązku decyzyjnego ustalenia renty planistycznej w razie powstania...
obowiązku uiszczenia renty planistycznej w razie zaistnienia przesłanek ustawowych (por. wyrok WSA w Białymstoku z dnia 30 marca 2006 r., II SA/Bk 100/06, LEX nr 194598...

II SA/Kr 1462/09 - Wyrok WSA w Krakowie z 2009-12-21

wysokość stawki procentowej jako 30% wzrostu wartości nieruchomości. Określenie stawki procentowej renty planistycznej w wysokości 0% czyniłoby bezprzedmiotowym zapis...
ustawy mówiący o obowiązku decyzyjnego ustalenia renty planistycznej w razie powstania sytuacji opisanej w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu...