Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Rada Miasta X

SA/Sz 2313/03 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2004-03-10

opłaty (renty planistycznej). Zdaniem Wojewody, obowiązek określenia w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego stawki procentowej ma moc bezwzględnie obowiązującą...
określenia stawki procentowej służącej naliczeniu opłaty (renty planistycznej) wyjaśniając, że nastąpiło to w wyniku oczywistej omyłki powstałej najprawdopodobniej...