Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Wyrok X

II SA/Gl 600/09 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2009-10-19

gminy, dla której renta planistyczna jest jednym z dochodów. Pełnomocnik Wojewody podkreślił przy tym, że konsekwencją takiego określenia stawki procentowej jest de facto...
jednorazowej opłaty w razie zbycia nieruchomości przed upływem 5 lat od dnia wejścia uchwały w życie. Tym samym ustalenie stawki zerowej renty planistycznej nie mieści...

II SA/Gl 601/09 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2009-10-19

opłaty w razie zbycia nieruchomości przed upływem 5 lat od dnia wejścia uchwały w życie. Tym samym ustalenie stawki zerowej renty planistycznej nie mieści się w granicach...
administracyjnego uznania wynikających z art. 36 ust. 4 u.p.z.p., przeczy bowiem woli ustawodawcy, który wprowadził rentę planistyczną jako jeden z elementów systemu...

II OSK 424/10 - Wyrok NSA z 2010-05-06

przez ustawodawcę za obligatoryjne. W ocenie Sądu pierwszej instancji § 72 uchwały, zawierający postanowienia dotyczące stawek renty planistycznej, narusza art. 15 ust. 2 pkt 8 ustawy...
planistycznej przyjmuje się, że obowiązek określenia stawki procentowej wzrostu wartości nieruchomości ( zwanej rentą planistyczną ) dotyczy wszystkich terenów objętych planem...

II SA/Ol 690/11 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2011-10-06

można bezspornie ustalić, iż w stosunku do pewnych nieruchomości nie mogą zaistnieć przesłanki do wymiaru renty planistycznej. Łączy się to jedynka z koniecznością przeprowadzenia...
naliczeniu renty planistycznej została określona w § 13. Z zapisów tych wynika jednak, iż została ona ustalona tylko dla części terenów objętych planem, gdyż w odniesieniu...

II OSK 1506/12 - Wyrok NSA z 2012-09-14

planistycznej albo, co należy uznać za równoważne, określono je w wysokości 0%, gdy renta taka nie będzie mogła być ustalana. Chodzi przede wszystkim o przypadki...
do dokumentacji prac planistycznych, który został przekazany do uzgodnienia wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Do planu nie dołączono również wyrysu ze studium...

II SA/Gl 748/11 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2012-03-07

w razie zbycia nieruchomości przed upływem 5 lat od dnia wejścia uchwały w życie. Tym samym ustalenie stawki zerowej renty planistycznej nie mieści się w granicach...
administracyjnego uznania wynikających z art. 36 ust. 4 o.p.z.p., przeczy bowiem woli ustawodawcy, który wprowadził rentę planistyczną jako jeden z elementów systemu danin publicznych...

II OSK 1043/15 - Wyrok NSA z 2015-10-06

, z uwzględnieniem przepisów odrębnych. Tym samym Rada przekroczyła granice władztwa planistycznego, bowiem w istocie scedowała na inne podmioty określenie lokalizacji obiektów...
województwa. Podniósł, że w granicach uchwalonego planu znajdują się użytki rolne klas III i grunty leśne, a z dokumentacji prac planistycznych nie wynika, aby występowano...

II OSK 1175/15 - Wyrok NSA z 2015-10-06

ust. 4 u.p.z.p. prowadzi do wniosku, że stawka renty planistycznej musi mieścić się w przedziale < 0% i <= 30%, przy czym można ewentualnie dopuścić brak orzekania...
nie spowoduje skutku w postaci wzrostu wartości nieruchomości, uzasadniającego pobranie renty planistycznej. Może to mieć miejsce także w sytuacji, gdy plan nie zmienia...

II OSK 1041/15 - Wyrok NSA z 2015-10-06

, że stawka renty planistycznej musi mieścić się w przedziale < 0% i <= 30%, przy czym można ewentualnie dopuścić brak orzekania w przedmiocie takiej stawki, w sytuacji...
, że uchwalenie lub zmiana planu miejscowego nie spowoduje skutku w postaci wzrostu wartości nieruchomości, uzasadniającego pobranie renty planistycznej. Może to mieć miejsce...

II OSK 1084/15 - Wyrok NSA z 2015-10-06

i wykorzystania terenu. Zdaniem Sądu prawidłowa wykładnia normy art. 36 ust. 4 u.p.z.p. prowadzi do wniosku, że stawka renty planistycznej musi mieścić się w przedziale < 0...
, że uchwalenie lub zmiana planu miejscowego nie spowoduje skutku w postaci wzrostu wartości nieruchomości, uzasadniającego pobranie renty planistycznej. Może to mieć...
1   Następne >   2