Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

IV SA/Po 263/14 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2014-10-09

tylko w sytuacji, gdy przy tworzeniu planu można bezspornie ustalić, iż w stosunku do pewnych nieruchomości nie mogą zaistnieć przesłanki do wymiaru renty planistycznej z art. 36...
nie wprowadza zmiany przeznaczenia terenu, mającego wpływ na wartość działek (str.5), a także 'nie przewiduje się wpływów z tzw. renty planistycznej, ponieważ zmiana...

IV SA/Po 1066/16 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2017-02-15

), a także 'nie przewiduje się wpływów z tzw. renty planistycznej, ponieważ zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nie wprowadza zmiany przeznaczenia terenu, który ma wpływ...
procentowej, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (rentę planistyczną). Zgodnie z art...

II OSK 232/12 - Wyrok NSA z 2012-04-04

, gdy zachodzą okoliczności, których ustalenia mogą dotyczyć. W ocenie Sądu I instancji nie można nie określić stawek renty planistycznej, gdy taka renta może być ustalona (por...
zaistnienia okoliczności faktycznych i (lub) prawnych niewątpliwych, a odnoszących się do terenu objętego planem, z powodu których nie określono stawek renty planistycznej...

II OSK 313/10 - Wyrok NSA z 2011-06-07

przestrzennym poprzez brak określenia stawek procentowych renty planistycznej., Wyjaśniając motywy uwzględnienia skargi Sąd pierwszej instancji wskazał, że zgodnie z art. 190 Prawa...
z tym organem oraz że w tej sytuacji negatywne uzgodnienie, nie naruszało trybu uchwalania zmian planu., Odnośnie do określenie stawki procentowej renty planistycznej wskazano...

II OSK 882/12 - Wyrok NSA z 2012-07-04

u.p.z.p. (rentę planistyczną). NSA stwierdził, że zgodnie z art. 15 ust. 2 pkt 12 u.p.z.p. stawka taka winna być obowiązkowo określona w planie. W § 23 miejscowego planu...
zagospodarowania przestrzennego, zmienianego zaskarżoną uchwałą, określono stawkę procentową renty planistycznej. Zaskarżona uchwała tego przepisu nie zmienia. W związku...

II SA/Wr 728/12 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2013-01-24

stwierdza, że określenie wysokości renty planistycznej na poziomie 30 % narusza interes prawny skarżącego i innych właścicieli nieruchomości, jest zawyżone...
w dniu 10 marca dyskusję publiczną. Nadto dochody z opłaty planistycznej są dochodami własnymi gminy, a ustalenie tzw. Renty planistycznej jest obowiązkowe przy uchwalaniu...

II SA/Sz 354/11 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2011-11-02

, gdy zachodzą okoliczności, których ustalenia mogą dotyczyć. Z tego wynika, że nie można nie określić stawek renty planistycznej, gdy taka renta może być ustalona (por. wyrok NSA...
okoliczności faktycznych i (lub) prawnych niewątpliwych, a odnoszących się do terenu objętego planem, z powodu których nie określono stawek renty planistycznej, nie dojdzie...

II SA/Po 836/19 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2020-02-06

, które to dochody zwiększają się wskutek różnego rodzaju działań organów gminy odnoszących się do danych gruntów. Ideą wprowadzenia renty planistycznej...
lub użytkowników wieczystych nieruchomości z ustawowego obowiązku uiszczenia renty planistycznej w razie zaistnienia przesłanek ustawowych. Jednocześnie, co do zasady, ustalenie...

II OSK 1640/13 - Wyrok NSA z 2015-02-03

stosowanie przepisów prawa pozwalających na ustalenie tzw. renty planistycznej przez gminę., Od tego wyroku organ wniósł skargę kasacyjną, zarzucając mu naruszenie:, 1...
naruszenie prawa. Rada gminy nie jest też uprawniona - w braku właściwej podstawy prawnej - do ustalania stawek służących określaniu wysokości renty planistycznej., Naczelny Sąd...

II SA/Ol 354/21 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2021-09-09

w art. 36 ust. 3, tzw. renta planistyczna., Wskazali, że w sprawie będącej przedmiotem skargi nie ulega wątpliwości istnienie interesu prawnego lub uprawnienia po stronie...
być naliczana tzw. renta planistyczna. Do naruszeń prawa należy ustalenie 0% stawki renty planistycznej w połączeniu ze zróżnicowaniem stawek na obszarze planu (par. 20 ust. 2...
1   Następne >   +2   +5   7