Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II OSK 232/12 - Wyrok NSA z 2012-04-04

, gdy zachodzą okoliczności, których ustalenia mogą dotyczyć. W ocenie Sądu I instancji nie można nie określić stawek renty planistycznej, gdy taka renta może być ustalona (por...
zaistnienia okoliczności faktycznych i (lub) prawnych niewątpliwych, a odnoszących się do terenu objętego planem, z powodu których nie określono stawek renty planistycznej...

II OSK 882/12 - Wyrok NSA z 2012-07-04

u.p.z.p. (rentę planistyczną). NSA stwierdził, że zgodnie z art. 15 ust. 2 pkt 12 u.p.z.p. stawka taka winna być obowiązkowo określona w planie. W § 23 miejscowego planu...
zagospodarowania przestrzennego, zmienianego zaskarżoną uchwałą, określono stawkę procentową renty planistycznej. Zaskarżona uchwała tego przepisu nie zmienia. W związku...

II OSK 1506/12 - Wyrok NSA z 2012-09-14

planistycznej albo, co należy uznać za równoważne, określono je w wysokości 0%, gdy renta taka nie będzie mogła być ustalana. Chodzi przede wszystkim o przypadki...
do dokumentacji prac planistycznych, który został przekazany do uzgodnienia wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Do planu nie dołączono również wyrysu ze studium...

II SA/Gl 748/11 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2012-03-07

w razie zbycia nieruchomości przed upływem 5 lat od dnia wejścia uchwały w życie. Tym samym ustalenie stawki zerowej renty planistycznej nie mieści się w granicach...
administracyjnego uznania wynikających z art. 36 ust. 4 o.p.z.p., przeczy bowiem woli ustawodawcy, który wprowadził rentę planistyczną jako jeden z elementów systemu danin publicznych...

II SA/Łd 1147/11 - Wyrok WSA w Łodzi z 2012-12-20

nieruchomości., Takie działanie w ocenie skarżących cechuje rażąca nierówność, gdy chodzi o prawa i obowiązki publicznoprawne wynikające z uchwały planistycznej, albowiem mieszkańcy...
, jako minimalną wielkość działki ustalonej uchwałą planistyczną, wskazuje się zwykle 600 - 800 m2. Sporna uchwała nie wskazuje przyczyn, dla których w Gminie Lutomiersk...

II SA/Gl 914/12 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2012-10-08

wnioskodawcy, obciążenie finansowe ze względu na zapewnienie infrastruktury społecznej, nie będzie zaś znaczne przy uwzględnieniu wpływów z tytułu opłat adiacenckich, rent...
planistycznych i podatków od nieruchomości oraz PIT-5. Wreszcie podniósł, że nabył przedmiotową działkę z zamiarem rozwinięcia działalności gospodarczej zgodnie z przyjęta...

II OSK 637/12 - Wyrok NSA z 2012-05-24

lub, że na skutek tej zmiany będzie mogła być pobrana od niej renta planistyczna. W związku z tym trafnie w odpowiedzi na skargę podniesiono, że organ wykonawczy Gminy S...
planistycznego i uznał, że nie jest zasadny, gdyż przeznaczenie części działki nr [...] na działalność rolniczą z zaznaczeniem, że jest to obszar cenny ekologicznie...

II SA/Łd 344/12 - Wyrok WSA w Łodzi z 2012-05-29

infrastruktury technicznej, będzie więc również tzw. 'renta planistyczna', płacona na rzecz gminy z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem...
nadmierne i nieusprawiedliwione warunkami uprawnień planistycznych Rady Gminy wynikających z art. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu...

II SA/Sz 816/11 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2012-06-20

również uwagę na zerowe stawki renty planistycznej dla terenów, na których nie zlokalizowano elektrowni wiatrowych, co jest niezgodne z art. 36 ust. 4 ustawy., Obecny...
planistycznych dot. postępowania w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy przyjętego zaskarżoną uchwałą Rady Gminy Biesiekierz...

II SA/Gd 697/11 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2012-02-29

ust. 11 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, przez dokonanie jego niewłaściwej wykładni polegającej na przyjęciu, że opłata planistyczna...
planu oraz ustalenia niezbędnego zakresu prac planistycznych, - art. 15 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym poprzez sporządzenie planu w oderwaniu...