Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

IV SA/Po 263/14 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2014-10-09

tylko w sytuacji, gdy przy tworzeniu planu można bezspornie ustalić, iż w stosunku do pewnych nieruchomości nie mogą zaistnieć przesłanki do wymiaru renty planistycznej z art. 36...
nie wprowadza zmiany przeznaczenia terenu, mającego wpływ na wartość działek (str.5), a także 'nie przewiduje się wpływów z tzw. renty planistycznej, ponieważ zmiana...

IV SA/Po 1066/16 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2017-02-15

), a także 'nie przewiduje się wpływów z tzw. renty planistycznej, ponieważ zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nie wprowadza zmiany przeznaczenia terenu, który ma wpływ...
procentowej, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (rentę planistyczną). Zgodnie z art...

II SA/Wr 217/11 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2011-07-28

, których ustalenia mogą dotyczyć. Z tego wynika, że nie można nie określić stawek renty planistycznej, gdy taka renta może być ustalona (tak też Naczelny Sąd Administracyjny...
się do terenu objętego planem, z powodu których nie określono stawek renty planistycznej, nie będziemy mieć do czynienia z naruszeniem art. 15 ust. 2 pkt 12 i art. 36 ust. 4...

II OSK 232/12 - Wyrok NSA z 2012-04-04

, gdy zachodzą okoliczności, których ustalenia mogą dotyczyć. W ocenie Sądu I instancji nie można nie określić stawek renty planistycznej, gdy taka renta może być ustalona (por...
zaistnienia okoliczności faktycznych i (lub) prawnych niewątpliwych, a odnoszących się do terenu objętego planem, z powodu których nie określono stawek renty planistycznej...

II SA/Wr 566/10 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2011-02-15

jest do ustalenia wysokości stawki procentowej, na podstawie której będzie pobierana opłata z tytułu renty planistycznej., Na podstawie przedstawionych wywodów organ nadzoru stwierdził...
wynikających z ewidencji gruntów nie stanowi podstawy do naliczenia opłaty z tytułu renty planistycznej, gdyż nie doszło do wzrostu wartości nieruchomości. Taki wzrost...

II SA/Wr 2707/02 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2005-05-10

, ustawodawca nałożył obligatoryjny obowiązek ustalenia jednorazowej opłaty tzw. renty planistycznej, określonej w stosunku procentowym do wzrostu wartości nieruchomości...
nie będzie można naliczyć renty planistycznej, gdyż rada gminy zastosowała swoiste 'zwolnienie z tej opłaty'., W odpowiedzi na skargę Gmina wniosła o jej oddalenie. W uzasadnieniu...

II OSK 313/10 - Wyrok NSA z 2011-06-07

przestrzennym poprzez brak określenia stawek procentowych renty planistycznej., Wyjaśniając motywy uwzględnienia skargi Sąd pierwszej instancji wskazał, że zgodnie z art. 190 Prawa...
z tym organem oraz że w tej sytuacji negatywne uzgodnienie, nie naruszało trybu uchwalania zmian planu., Odnośnie do określenie stawki procentowej renty planistycznej wskazano...

II SA/Wr 2346/02 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2005-04-06

zauważa, że zdarzeniami aktualizującymi obowiązek zapłaty renty planistycznej jest łączne spełnienie następujących przesłanek:, - określenie w miejscowym planie...
umowy zbycia nieruchomości, wypisu z aktu notarialnego,, - ustalenie bezzwłocznie w drodze decyzji wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, opłaty ( renty planistycznej...

II OSK 882/12 - Wyrok NSA z 2012-07-04

u.p.z.p. (rentę planistyczną). NSA stwierdził, że zgodnie z art. 15 ust. 2 pkt 12 u.p.z.p. stawka taka winna być obowiązkowo określona w planie. W § 23 miejscowego planu...
zagospodarowania przestrzennego, zmienianego zaskarżoną uchwałą, określono stawkę procentową renty planistycznej. Zaskarżona uchwała tego przepisu nie zmienia. W związku...

II SA/Lu 567/10 - Wyrok WSA w Lublinie z 2010-12-21

lub grup terenów., Pominięcie bądź też określenie stawki procentowej renty planistycznej w wysokości 0 % oznaczające de facto jej brak, czyniłoby bezprzedmiotowym zapis...
ustawy mówiący o obowiązku decyzyjnego ustalenia renty planistycznej w razie powstania sytuacji opisanej w art. 36 ust. 4 i oznaczałoby niedopuszczalne odgórne 'zwolnienie...
1   Następne >   +2   +5   +10   13