Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I OSK 1892/06 - Wyrok NSA z 2008-01-10

art. 68 § 1 Ordynacji podatkowej do należności z tytułu kar wynikających z tej ustawy (por. rozważania NSA dot. zastosowania Ordynacji podatkowej do tzw. 'renty...
planistycznej' w wyroku z dnia 7 października 2005 r., sygn. II OSK 93/05, Lex nr 201349 oraz dot. zastosowania Ordynacji podatkowej do jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu...