Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

III SA/Wr 536/15 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2015-12-04

przez wierzyciela - Burmistrza Gminy M. tytułu wykonawczego nr [...] z dnia [...].06.2014 r., obejmującego nieuregulowaną opłatę - rentę planistyczną za okres 1/2006 w wys...
renty planistycznej, objętej wskazanym wcześniej tytułem wykonawczym z dnia [...].06.2014 r., W dniu [...].06.2014 r. organ egzekucyjny nadał klauzulę o skierowaniu...

V SA/Wa 1315/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-10-01

w postaci renty planistycznej w kwocie 22652,00 zł - należność główna oraz odsetki., W oparciu o przedmiotowy tytuł organ egzekucyjny podjął egzekucję z prawa majątkowego...
złożonych zarzutów. Wówczas wierzyciel wskazywał, iż należności z tytułu renty planistycznej będąc dochodem budżetu jednostki samorządu terytorialnego, są środkami...

V SA/Wa 1298/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-10-18

nr [...] z [...] stycznia 2011r., wystawiony na skarżącego, obejmujący zaległości powstałe w wyniku niezapłacenia jednorazowej opłaty z tytułu renty planistycznej w kwocie należności...
zapłaty tzw. 'renty planistycznej', jak również uznało za nieuzasadniony zarzut Zobowiązanego dotyczący przedawnienia egzekwowanego obowiązku., Następnie Naczelnik Urzędu...

II GSK 153/14 - Wyrok NSA z 2015-08-25

niezapłacenia jednorazowej opłaty z tytułu renty planistycznej w kwocie należności głównej 1.560 zł za 2004 r., Skarżący wniósł o uchylenie tytułu wykonawczego, z uwagi...
, sprowadzających się do kwestionowania zasadności obowiązku zapłaty tzw. 'renty planistycznej', jak również uznało za nieuzasadniony zarzut dotyczący przedawnienia...

I SA/Bd 67/08 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2008-04-16

określenia daty zakończenia robót. Na rozprawie porównano opłatę adicencką z rentą planistyczną i postawiono tezę, iż tak jak charakter renty nie jest cywilny, tak nie można uznać...
, że uregulowania renty planistycznej nie mają takich zapisów i analogia przywołana w skardze nie może być przyjęta do orzekania w przedmiotowej sprawie., Bezspornie opłaty...

I SA/Gd 726/14 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2014-10-08

koszty zakupu działek, wydatki na zakup materiałów budowlanych, opłaty poniesione na nabycie dokumentacji geodezyjnej, renty planistyczne, wydatki związane...
za udostępnienie gruntu., Za koszty uzyskania przychodu organ nie uznał z kolei opłat innych niż renty planistyczne i opłaty adiacenckie, wydatków związanych z używaniem...

I SA/Gl 1241/15 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2016-03-09

wiedzę o wysokości zapłaconego przez lata podatku rolnego i przede wszystkim kosztu renty planistycznej pobranej przez gminę na wskutek zmiany planu zagospodarowania...
nieuwzględnienia w kosztach uzyskania przychodów podatku rolnego i renty planistycznej organ odwoławczy zauważał, iż jak wynika z akt sprawy podatnik nie przedłożył ani w toku...

III SA/Wr 236/14 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2014-08-12

i prawomocna z dniem [...] sierpnia 2006 r. i że ustalone tą decyzją zobowiązanie pieniężne z tytułu renty planistycznej jest wymagalne i podlega egzekucji...
. o gospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2012, poz. 647) o ustaleniu i pobraniu renty planistycznej, mają charakter konstytutywny, co oznacza, że zobowiązanie z tego tytułu...

I SA/Gd 1179/14 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2015-01-14

drogi powiatowej, wydatki na zakup materiałów budowlanych, opłaty poniesione z tytułu uzyskania opłaty dokumentacji geodezyjnej, renty planistyczne oraz kwotę 2.000 zł...
, o udzielenie informacji w zakresie opłat adiacenckich i rent planistycznych nałożonych na podatnika a także do innych podmiotów na rzecz których podatnik ponosił wydatki...

I SA/Bk 258/08 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2008-09-10

skarżącej, 442 zł - roczne OC za samochód, 600 zł - II rata opłaty za rentę planistyczną. Na majątek skarżącej składa się mieszkanie o pow. [...] m-, zawarła ona...
1   Następne >   +2   5