Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SAB/Gl 1/17 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2017-05-11

w nim wprost, że renta planistyczna z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, o której mowa w art. 36 ust. 4 u.p.z.p,. nie jest podatkiem i wobec...
tego nie mają do niej zastosowania przepisy Ordynacji podatkowej. Z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym nie wynika, aby zamiarem ustawodawcy było nadanie rencie planistycznej...

II SA/Bk 616/14 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2014-10-16

renty planistycznej, co narusza art. 15 ust. 2 pkt 12 i art. 36 ust. 4 ustawy planistycznej., Dalej wskazano, że w Studium zostały dokonane ustalenia dotyczące...
lipca 2010 r., sygn. akt II OSK 871/10)., Z zarzutem powyższym wiąże się kolejny, a mianowicie, że w planie nie zostały określone stawki renty planistycznej, co narusza art...

II SA/Bd 839/18 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2018-11-13

, właścicieli nieruchomości, od których może być pobrana opłata, o której mowa w art. 36 ust. 3 (tzw. renta planistyczna), osoby, których wnioski nie zostały uwzględnione...
. o zagospodarowaniu przestrzennym (dalej: 'u.z.p.') w zakresie w jakim nie określa przeznaczenia terenów wskazanych w tym opracowaniu planistycznym. Skarżący podnieśli...