Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SA/Po 466/11 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2011-09-21

z tytułu sprzedaży nieruchomości o tzw. rentę planistyczną., Ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku wynika, że wnioskodawczyni w dniu [...] sierpnia 2007 r. kupiła...
, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tzw. opłata/renta planistyczna) na 15%., W dniu [...] lipca 2010 r. wnioskodawczyni wraz...

I SA/Po 467/11 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2011-10-26

renty planistycznej., W związku z przedstawionym stanem faktycznym zadano pytanie, czy przy obliczaniu podstawy opodatkowania w związku ze zbyciem nieruchomości wnioskodawca...
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tzw. opłata/renta planistyczna)?, Zdaniem wnioskodawcy, przy obliczaniu podstawy opodatkowania w związku ze zbyciem...

I SA/Po 587/12 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2012-09-12

planistycznej., W związku z powyższym skarżąca zadała następujące pytanie: czy spółka może zaliczyć wydatek na rentę planistyczną, poniesiony w związku z aportem nieruchomości...
, do kosztów uzyskania przychodów innych niż koszty bezpośrednio związane z przychodem? Jeżeli tak, to czy wydatek na rentę planistyczną powinien zostać zaliczony do kosztów...

I SA/Po 171/10 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2010-04-28

i gmina rozpocznie postępowanie w sprawie ustalenia i pobrania tzw. renty planistycznej., W związku z powyższym zadano następujące pytanie:, Czy Spółka może zaliczyć...
wydatek na rentę planistyczną, poniesiony w związku z aportem nieruchomości, do kosztów uzyskania przychodów innych niż koszty bezpośrednio związane z przychodem...

IV SA/Po 263/14 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2014-10-09

tylko w sytuacji, gdy przy tworzeniu planu można bezspornie ustalić, iż w stosunku do pewnych nieruchomości nie mogą zaistnieć przesłanki do wymiaru renty planistycznej z art. 36...
nie wprowadza zmiany przeznaczenia terenu, mającego wpływ na wartość działek (str.5), a także 'nie przewiduje się wpływów z tzw. renty planistycznej, ponieważ zmiana...

IV SA/Po 1066/16 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2017-02-15

), a także 'nie przewiduje się wpływów z tzw. renty planistycznej, ponieważ zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nie wprowadza zmiany przeznaczenia terenu, który ma wpływ...
procentowej, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (rentę planistyczną). Zgodnie z art...

IV SA/Po 401/09 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2009-10-15

na fakt przedawnienia roszczeń o naliczenie renty planistycznej, gdyż minął 5-letni okres na jej naliczenie. Wójt nie podzielił argumentacji [...], podnoszącego zarzut...
przedawnienia renty planistycznej. Organ stwierdził, że art. 37 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym określa termin zgłaszania roszczeń, o których mowa w art. 36...

II SA/Po 68/14 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2014-05-29

procentową opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 u.p.z.p. (tzw. renty planistycznej) na 20% wzrostu wartości nieruchomości., Przed wejściem w życie zmiany planu...
wyniósł 67 847 zł, co przy zastosowaniu stawki renty planistycznej w wysokości 20% doprowadziło do ustalenia opłaty w wysokości 13 569,40 zł., Oceniając sporządzony...

II SA/Po 849/08 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2009-09-11

nie podzielił argumentacji L. N., podnoszącego zarzut przedawnienia renty planistycznej. Stwierdził, że art. 37 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym określa termin...
ustalona; w przypadku renty planistycznej okres ten dotyczy wystąpienia z roszczeniem. Odnosząc się do materiału dowodowego w sprawie Kolegium stwierdziło...

IV SA/Po 394/09 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2009-10-08

przedawnienia renty planistycznej. Organ stwierdził, że art. 37 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym określa termin zgłaszania roszczeń, o których mowa w art. 36 ust...
organu w sprawach dotyczących ustalenia renty planistycznej nie można też stosować przepisów dotyczących opłaty adiacenckiej w drodze analogii. Przepisy regulujące...
1   Następne >   +2   +5   +10   21