Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Op 519/17 - Wyrok WSA w Opolu z 2017-12-14

, ustalił rentę planistyczną jedynie w odniesieniu do działek o numerach a i b, a nie co do całej zbytej nieruchomości. Argumentował organ, że w orzecznictwie...
sądowoadministracyjnym wypracowano stanowisko zgodnie, z którym możliwe jest ustalenie renty planistycznej w stosunku do części działek objętych jedną księgą wieczystą, ale wyłącznie...

II SA/Op 474/14 - Wyrok WSA w Opolu z 2014-11-06

jej wartości albo stanowić podstawę do obligatoryjnego obciążenia tych osób opłatą, tzw. 'rentą planistyczną', w przypadku wzrostu jej wartości. W sprawie ustalenia...
okoliczności, o jakich mowa w art. 36 ust. 4 ustawy, wójt, burmistrz albo prezydent miasta ma obowiązek pobrania należnej jednorazowej opłaty - renty planistycznej...

II SA/Op 499/07 - Wyrok WSA w Opolu z 2007-12-28

uznanie przez organy, iż spełnione zostały przesłanki do żądania uregulowania przez właściciela gruntu opłaty tzw. renty planistycznej, o której stanowi art. 36 ust 4...
skarżącego w istocie mogłyby stanowić podstawę do ustalenia innej niższej wartości nieruchomości przed i po zmianie planu, a podstawę ustalenia renty planistycznej stanowi...

II SA/Op 550/16 - Wyrok WSA w Opolu z 2017-01-19

, co również wskazuje na brak podstaw do obciążenia jej rentą planistyczną. Nadto organ pierwszej instancji nie uwzględnił całokształtu okoliczności stanowiących podstawę...
zagospodarowania przestrzennego, co wskazuje na brak podstaw do naliczenia renty planistycznej. Ponadto skarżąca odwołała się do definicji pojęcia ceny, która w Słowniku Języka...

II SA/Op 79/09 - Wyrok WSA w Opolu z 2009-05-18

dowodowym w sprawie ustalenia renty planistycznej jest wycena sporządzona przez uprawnioną osobę. Zgodnie z art. 37 ust. 11 ustawy, w odniesieniu do zasad określania wartości...
została stawka procentowa opłaty planistycznej w wysokości 20% od wzrostu wartości nieruchomości na skutek zmiany jej przeznaczenia, organ uznał ponadto, że uchwalenie...

II SA/Op 159/18 - Wyrok WSA w Opolu z 2018-07-24

można bezspornie ustalić, iż w stosunku do pewnych nieruchomości nie mogą zaistnieć przesłanki do wymiaru renty planistycznej z art. 36 ust. 4 ustawy, na przykład...
z art. 36 ustawy, poprzez wprowadzenie zerowej stawki planistycznej. Wojewoda wskazał, że art. 15 ust. 2 pkt 12 ustawy stanowi, że w planie miejscowym określa...