Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Ol 942/07 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2007-12-04

w opracowaniu 'Renta planistyczna na tle art. 36 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym', Rejent - Miesięcznik Notariatu Polskiego Nr 1 (117) 2001), oraz A. Karolaka w opracowaniu...
'Renta planistyczna - obciążenie właścicieli nieruchomości', Prawo przedsiębiorcy 12/2005 (str. 7), w którym autor stwierdza: 'ustawodawca wyszedł z założenia, że skoro...

II SA/Ol 1012/09 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2010-01-27

w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, tzw. rentę planistyczną, a przyjęcie zerowej stawki procentowej tej opłaty narusza powołany przepis...
2009r., sygn. akt II OSK 1778/08). Określenie stawki procentowej renty planistycznej w wysokości 0% czyniłoby bezprzedmiotowym zapis ustawy mówiący o obowiązku decyzyjnego...

II SA/Ol 819/11 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2012-04-19

: 73.560 zł, co przy zastosowaniu stawki renty planistycznej, w wysokości 30% daje kwotę opłaty w wysokości 22.068,00 zł. W ocenie organu I instancji operat szacunkowy...
dla potrzeb ustalenia renty planistycznej bierze się oczywiście pod uwagę jej przeznaczenie przed uchwaleniem planu miejscowego oraz jej przeznaczenie po uchwaleniu...

II SA/Ol 354/21 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2021-09-09

w art. 36 ust. 3, tzw. renta planistyczna., Wskazali, że w sprawie będącej przedmiotem skargi nie ulega wątpliwości istnienie interesu prawnego lub uprawnienia po stronie...
być naliczana tzw. renta planistyczna. Do naruszeń prawa należy ustalenie 0% stawki renty planistycznej w połączeniu ze zróżnicowaniem stawek na obszarze planu (par. 20 ust. 2...

IV SA 4859/03 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2004-09-07

prawnych do przyjęcia, by przepisy Ordynacji podatkowej miały zastosowanie do ustalania renty planistycznej. Pogląd taki poddawałby w wątpliwość sens zastosowania...
przestrzennym stanowiącego formę tzw. renty planistycznej sprowadza się do konieczności uregulowania przez właściciela opłaty w razie łącznego wystąpienia dwu przesłanek...

II SA/Ol 790/09 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2009-11-03

opłaty w przypadku darowizny nieruchomości córce. Wywiódł, że celem nowelizacji było usunięcie wątpliwości dotyczących tylko naliczenia renty planistycznej w przypadku...
przestrzennym, a także instytucja renty planistycznej w obowiązującej ustawie opierają się na niemal identycznych przesłankach., Ponadto, art. 36 ustawy o planowaniu...

II SA/Ol 352/12 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2012-06-26

i zagospodarowaniu przestrzennym sprawia, że decyzje określające wysokość renty planistycznej nie mogą być wykonane. Jednocześnie wskazano, że wygaśnięcie decyzji objętych...
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym sprawia, że decyzje określające wysokość renty planistycznej nie mogą być wykonane. Jednocześnie wskazano, że wygaśnięcie...

II SA/Ol 965/19 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2020-03-10

spełnione zostały wszystkie warunki do ustalenia przez organ I instancji jednorazowej opłaty (renty) planistycznej określone w art. 36 ust. 4, art. 37 ust. 1, 3 i 4 u.p.z.p....
jej wartości, podczas gdy ma to kluczowe znaczenie dla ustalenia obowiązku zapłaty renty planistycznej i określenia jej wysokości,, - art. 80 k.p.a., poprzez dokonanie...

II SA/Ol 690/11 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2011-10-06

można bezspornie ustalić, iż w stosunku do pewnych nieruchomości nie mogą zaistnieć przesłanki do wymiaru renty planistycznej. Łączy się to jedynka z koniecznością przeprowadzenia...
naliczeniu renty planistycznej została określona w § 13. Z zapisów tych wynika jednak, iż została ona ustalona tylko dla części terenów objętych planem, gdyż w odniesieniu...

II SA/Ol 728/13 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2013-10-01

planu można bezspornie ustalić, iż w stosunku do pewnych nieruchomości nie mogą zaistnieć przesłanki do wymiaru renty planistycznej. Łączy się to jednak z koniecznością...
., Sygn. akt II OSK 424/10)., W zaskarżonej uchwale stawka procentowa służąca naliczeniu renty planistycznej została określona w § 11. Z zapisów tych wynika...
1   Następne >   +2   +5   7