Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Lu 218/05 - Wyrok WSA w Lublinie z 2005-04-26

dla instytucji renty planistycznej, rozumianych jako ustawowo zagwarantowany udział gminy w pieniężnym przysporzeniu dla pierwszego właściciela sprzedającego nieruchomość...
decyzji, podlega kwalifikacji jako w pełni odpowiadające prawu, gdy stwierdza obowiązek poniesienia renty planistycznej spoczywający na zbywcach pod tytułem sprzedaży...

II SA/Lu 567/10 - Wyrok WSA w Lublinie z 2010-12-21

lub grup terenów., Pominięcie bądź też określenie stawki procentowej renty planistycznej w wysokości 0 % oznaczające de facto jej brak, czyniłoby bezprzedmiotowym zapis...
ustawy mówiący o obowiązku decyzyjnego ustalenia renty planistycznej w razie powstania sytuacji opisanej w art. 36 ust. 4 i oznaczałoby niedopuszczalne odgórne 'zwolnienie...

II SA/Lu 107/22 - Wyrok WSA w Lublinie z 2022-04-12

procentowych, na podstawie których ustala się opłatę (zwaną również rentą) planistyczną, jest, w myśl art. 15 ust. 2 pkt 12 u.p.z.p., jednym z obligatoryjnych elementów planu. Z §...
, w którym ustalenie istnienia przesłanek do obciążenia właściciela nieruchomości tzw. rentą planistyczną nie następuje na etapie stanowienia prawa, lecz jego stosowania...

II SA/Lu 320/20 - Wyrok WSA w Lublinie z 2020-11-26

z tytułu renty planistycznej ulega przedawnieniu o ile wszczęcie postępowania nastąpiło z zachowaniem terminu. Organ zawrócił uwagę, że w sprawie zostały sporządzone...
Administracyjny wielokrotnie wskazywał, że renta planistyczna z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu...

II SA/Lu 757/03 - Wyrok WSA w Lublinie z 2004-05-25

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego , która to zmiana spowodowała wzrost wartości przedmiotowych nieruchomości., Opłata (renta planistyczna) została...
.) od instytucji rent planistycznej uregulowanej ustawą o zagospodarowaniu przestrzennym., Skargę do sądu administracyjnego wnieśli M. i J. małżonkowie M. nie precyzując jej żądania...

II SA/Lu 575/08 - Wyrok WSA w Lublinie z 2008-11-27

w doktrynie mianem renty planistycznej. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta ustala i pobiera od właściciela lub użytkownika wieczystego rentę planistyczną tylko w razie wzrostu...
, uzyskaniem dodatkowych korzyści w razie zwiększenia się wartości nieruchomości. Analizując instytucję renty planistycznej w postaci jednorazowej opłaty, podkreślenia wymaga...

II SA/Lu 695/08 - Wyrok WSA w Lublinie z 2008-12-11

znaczenia pojęcia 'zbywa' w oderwaniu od charakteru i celu wprowadzenia przez ustawodawcę instytucji określonej w doktrynie mianem renty planistycznej. Wójt, burmistrz...
lub prezydent miasta ustala i pobiera od właściciela lub użytkownika wieczystego rentę planistyczną tylko w razie wzrostu wartości zbywanej nieruchomości. Logiczny...

II SA/Lu 180/12 - Wyrok WSA w Lublinie z 2012-05-31

pierwszej instancji ustalił stronie wysokość renty planistycznej. Organ ten podniósł, że w obecnie obowiązującym planie miejscowym przedmiotowa działka nr ewid. 'x...
wieczystego użytkowania przedmiotowej działki w wyniku uchwalenia planu miejscowego wyniósł 38 050 zł, a zatem renta planistyczna, zgodnie z § 139 planu, wynosi 3 805 zł...

II SA/Lu 1136/14 - Wyrok WSA w Lublinie z 2015-09-03

, iż A. F. i A. J. pismami z dnia 9 stycznia 2007 r. otrzymali potwierdzenia, iż na dzień wydania zaświadczeń renta planistyczna nie występuje. Obydwa zaświadczenia zostały...
wydania zaświadczenia renta planistyczna nie występuje', stanowią obarczone wadami formalnymi decyzje administracyjne, wydaną na podstawie 37 ust. 7 ustawy o planowaniu...

II SA/Lu 497/10 - Wyrok WSA w Lublinie z 2010-10-26

%, ponieważ w ten sposób zniweczono by wolę ustawodawcy wskazującego na rentę planistyczną, jako jeden z elementów systemu danin o charakterze publicznym, a także dochodu gminy. Organ podkreślił...
z ustawowego obowiązku uiszczenia renty planistycznej w razie zaistnienia ustawowych przesłanek do jej określenia. Wojewoda zaznaczył także, iż z art.15 ust.2 pkt 12 ustawy...
1   Następne >   +2   6