Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Kr 154/19 - Wyrok WSA w Krakowie z 2019-11-19

wartości nieruchomości (renta planistyczna) w wysokości 18750 zł., W uzasadnieniu decyzji organ wskazał, iż w dniu 24.08.2018 r. H. M. zwróciła się do organu I instancji...
na zapłatę renty planistycznej. Zasoby materialne w postaci jeszcze dwóch działek budowlanych przeznaczonych pod budownictwo jednorodzinne przesądza o możliwości poniesienia...

II SA/Kr 1016/10 - Wyrok WSA w Krakowie z 2011-05-10

w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (renty planistycznej) w wysokości 0% dla wszystkich terenów objętych ustaleniami planu, za wyjątkiem...
terenów oznaczonych, jako ZP/US i US, dla których tę opłatę ustalono w wysokości 10%., Za niedopuszczalne uznał Sąd ustalenie stawki renty planistycznej w wysokości 0...

II SA/Kr 276/06 - Wyrok WSA w Krakowie z 2007-08-01

z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego tzw. renty planistycznej, zobowiązując B.T. do uiszczenia...
, w którym możliwe było skuteczne zgłoszenie roszczenia o zapłatę tzw. renty planistycznej ustalonej w zaskarżonej decyzji z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, określonej przepisami...

II SA/Kr 1080/14 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-10-13

. oraz decyzja Kolegium z dnia 28 kwietnia 2008 r., orzekające o ustaleniu w stosunku do W. F. renty planistycznej, wydane zostały z rażącym naruszenie prawa., Nadto wnioskodawca...
. w przedmiocie ustalenia renty planistycznej. Okoliczność ta - w ocenie Sądu - spowodowała, iż zaskarżona decyzja była dotknięta wadą, o której mowa w art. 145 § 1 pkt 3 k.p.a....

II SA/Kr 1079/14 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-10-13

. oraz decyzja Kolegium z dnia 28 kwietnia 2008 r., orzekające o ustaleniu w stosunku do W. F. renty planistycznej, wydane zostały z rażącym naruszenie prawa., Nadto wnioskodawca...
. w przedmiocie ustalenia renty planistycznej. Okoliczność ta - w ocenie Sądu - spowodowała, iż zaskarżona decyzja była dotknięta wadą, o której mowa w art. 145 § 1 pkt 3 k.p.a....

II SA/Kr 674/06 - Wyrok WSA w Krakowie z 2007-10-10

złotych 90/100), z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowaną zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, tzw. 'renty planistycznej'., Wójt Gminy...
, OSP 2005 r., Nr 7-6, póz. 91). Z literalnego brzmienia przepisów ustawy wynika, że roszczenia o zapłatę renty planistycznej mogą być zgłaszane w terminie 5 lat od wejścia...

II SA/Kr 45/15 - Wyrok WSA w Krakowie z 2015-04-14

, że fakt niezakończenia postępowania ustalającego jednorazową opłatę (rentę planistyczną) powoduje, że wydanie decyzji wobec zmarłej w trakcie postępowania strony stało...
nie można rozstrzygać o ewentualnej uldze w zapłacie renty planistycznej. Kolejność postępowań administracyjnych jest taka, że musi zostać zakończone rozstrzygnięciem merytorycznym...

II SA/Kr 341/16 - Wyrok WSA w Krakowie z 2016-05-11

nieruchomości spowodowanego uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (tzw. renty planistycznej) w wysokości 229 773,09 zł z uwagi na zbycie:, - prawa...
) określenia w planie miejscowym stawki procentowej wzrostu wartości nieruchomości, stanowiącej podstawę do ustalenia wysokości renty planistycznej (przy czym stawka...

II SA/Kr 1104/12 - Wyrok WSA w Krakowie z 2012-10-09

i zagospodarowaniu przestrzennym (renty planistycznej) w wysokości 30% dla terenów U, PU, P, KS, RU oraz 20% dla terenów MU, MN, MW, MWU. Dla pozostałych obszarów w ogóle nie ustanowiono...
takiej stawki. Tymczasem nieustalenie stawki renty planistycznej dla części obszarów objętych planem miejscowym jest niedopuszczalne. Z treści art. 15 ust. 2 pkt 12...

II SA/Kr 1152/06 - Wyrok WSA w Krakowie z 2007-11-27

). Dla ustalenia opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (tzw. renty planistycznej) niezbędne...
w planie miejscowym stawki procentowej wzrostu wartości nieruchomości, stanowiącej podstawę do ustalenia wysokości renty planistycznej (przy czym stawka ta nie może być wyższa...
1   Następne >   +2   +5   +10   27