Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Kr 154/19 - Wyrok WSA w Krakowie z 2019-11-19

wartości nieruchomości (renta planistyczna) w wysokości 18750 zł., W uzasadnieniu decyzji organ wskazał, iż w dniu 24.08.2018 r. H. M. zwróciła się do organu I instancji...
na zapłatę renty planistycznej. Zasoby materialne w postaci jeszcze dwóch działek budowlanych przeznaczonych pod budownictwo jednorodzinne przesądza o możliwości poniesienia...

II SA/Kr 1016/10 - Wyrok WSA w Krakowie z 2011-05-10

w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (renty planistycznej) w wysokości 0% dla wszystkich terenów objętych ustaleniami planu, za wyjątkiem...
terenów oznaczonych, jako ZP/US i US, dla których tę opłatę ustalono w wysokości 10%., Za niedopuszczalne uznał Sąd ustalenie stawki renty planistycznej w wysokości 0...

II SA/Kr 276/06 - Wyrok WSA w Krakowie z 2007-08-01

z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego tzw. renty planistycznej, zobowiązując B.T. do uiszczenia...
, w którym możliwe było skuteczne zgłoszenie roszczenia o zapłatę tzw. renty planistycznej ustalonej w zaskarżonej decyzji z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, określonej przepisami...

II SA/Kr 1080/14 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-10-13

. oraz decyzja Kolegium z dnia 28 kwietnia 2008 r., orzekające o ustaleniu w stosunku do W. F. renty planistycznej, wydane zostały z rażącym naruszenie prawa., Nadto wnioskodawca...
. w przedmiocie ustalenia renty planistycznej. Okoliczność ta - w ocenie Sądu - spowodowała, iż zaskarżona decyzja była dotknięta wadą, o której mowa w art. 145 § 1 pkt 3 k.p.a....

II SA/Kr 1079/14 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-10-13

. oraz decyzja Kolegium z dnia 28 kwietnia 2008 r., orzekające o ustaleniu w stosunku do W. F. renty planistycznej, wydane zostały z rażącym naruszenie prawa., Nadto wnioskodawca...
. w przedmiocie ustalenia renty planistycznej. Okoliczność ta - w ocenie Sądu - spowodowała, iż zaskarżona decyzja była dotknięta wadą, o której mowa w art. 145 § 1 pkt 3 k.p.a....

II SA/Kr 185/22 - Wyrok WSA w Krakowie z 2022-05-31

z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (tzw. renty planistycznej) niezbędne jest zatem łączne...
wzrostu wartości nieruchomości, stanowiącej podstawę do ustalenia wysokości renty planistycznej (przy czym stawka ta nie może być wyższa niż 30 % wzrostu wartości nieruchomości...

II SA/Kr 674/06 - Wyrok WSA w Krakowie z 2007-10-10

złotych 90/100), z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowaną zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, tzw. 'renty planistycznej'., Wójt Gminy...
, OSP 2005 r., Nr 7-6, póz. 91). Z literalnego brzmienia przepisów ustawy wynika, że roszczenia o zapłatę renty planistycznej mogą być zgłaszane w terminie 5 lat od wejścia...

II SA/Kr 45/15 - Wyrok WSA w Krakowie z 2015-04-14

, że fakt niezakończenia postępowania ustalającego jednorazową opłatę (rentę planistyczną) powoduje, że wydanie decyzji wobec zmarłej w trakcie postępowania strony stało...
nie można rozstrzygać o ewentualnej uldze w zapłacie renty planistycznej. Kolejność postępowań administracyjnych jest taka, że musi zostać zakończone rozstrzygnięciem merytorycznym...

II SA/Kr 341/16 - Wyrok WSA w Krakowie z 2016-05-11

nieruchomości spowodowanego uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (tzw. renty planistycznej) w wysokości 229 773,09 zł z uwagi na zbycie:, - prawa...
) określenia w planie miejscowym stawki procentowej wzrostu wartości nieruchomości, stanowiącej podstawę do ustalenia wysokości renty planistycznej (przy czym stawka...

II SA/Kr 1104/12 - Wyrok WSA w Krakowie z 2012-10-09

i zagospodarowaniu przestrzennym (renty planistycznej) w wysokości 30% dla terenów U, PU, P, KS, RU oraz 20% dla terenów MU, MN, MW, MWU. Dla pozostałych obszarów w ogóle nie ustanowiono...
takiej stawki. Tymczasem nieustalenie stawki renty planistycznej dla części obszarów objętych planem miejscowym jest niedopuszczalne. Z treści art. 15 ust. 2 pkt 12...
1   Następne >   +2   +5   +10   29