Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Ke 464/10 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2010-08-18

ze skargi D. G. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] znak: [...] w przedmiocie renty planistycznej postanawia odrzucić skargę. Zarządzeniami z dnia...

II SA/Ke 347/12 - Wyrok WSA w Kielcach z 2012-06-29

jednoznacznie, że zostały spełnione przesłanki do wydania przez organy decyzji o ustaleniu renty planistycznej, w myśl art. 36 ust. 4 ustawy. Nastąpił bowiem wzrost wartości...
pomiędzy 31 grudnia 2003 r. a [...] były wykorzystywane rolniczo, wzrost wartości nieruchomości stanowiący podstawę ustalenia wysokości renty planistycznej, stanowi...

II SA/Ke 129/10 - Wyrok WSA w Kielcach z 2010-04-08

ustalono rentę planistyczną w wysokości 25 %. Zgodnie z operatem wzrost wartości nieruchomości wynosi 58 405 zł, co przy zastosowaniu stawki renty daje kwotę 14 601 złotych...
. Argumenty skarżącego, że operat nie uwzględnia licznych nakładów nabywcy nie zasługują na uwzględnienie. Skoro bowiem podstawą do ustalenia renty planistycznej...

II SA/Ke 835/11 - Wyrok WSA w Kielcach z 2012-01-26

do jej przeznaczenia w nowym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Wymierzenie tzw. renty planistycznej będzie uzasadnione, gdy aktualny plan zmienia...
sposób zagospodarowania jak plan wygasły, uchwalony przed 1995r., to pobieranie renty planistycznej należy uznać za nieuprawnione. Okoliczności te winny być opisane i uwzględnione...

II SA/Ke 249/10 - Wyrok WSA w Kielcach z 2010-06-08

się, że 'w przypadku wielkości dochodów z tytułu opłat jednorazowych (renty planistycznej) obliczenia ograniczono do zmian przeznaczenia mających zasadniczy wpływ na wartość...
w ok. 40% pozyskała Gmina Kielce'. Autor dokumentu wyłączył zatem z przewidywanych wpływów z tytułu renty planistycznej tereny oznaczone symbolem KL przyjmując, że z punktu...

II SA/Ke 470/18 - Wyrok WSA w Kielcach z 2018-10-11

64.300zł. Przy zastosowaniu 20% stawki renty planistycznej, ustalonej w m.p.z.p., jej wysokość ustalono w sposób prawidłowy na kwotę 12.860 zł, tj. 6.430 zł na rzecz każdego...
nie wystarcza do ustalenia renty planistycznej, bowiem niezbędnym elementem jest wzrost wartości nieruchomości spowodowany tymi okolicznościami. Niezbędna w tym zakresie wycena...

II SA/Ke 484/08 - Wyrok WSA w Kielcach z 2008-10-09

.[...]). ustalająca 15% stawkę wzrostu wartości nieruchomości (renty planistycznej). Powołane przepisy zobowiązują wójta, burmistrza albo prezydenta miasta do pobierania...
.) przy ustalaniu renty planistycznej przyjęto faktyczny sposób wykorzystywania nieruchomości przed uchwaleniem planu, w oparciu o stan ujawniony w ewidencji gruntów, zgodnie...

II SA/Ke 160/18 - Wyrok WSA w Kielcach z 2018-04-26

skargi zarzucił, że w niniejszej sprawie nie mieliśmy do czynienia ze zbyciem nieruchomości, które dawałoby podstawę do ustalenia tzw. renty planistycznej...
przeznaczenia wyniosła odpowiednio 59000 zł i 18200 zł, tj. łącznie 77200 zł. Zatem podstawa do ustalenia opłaty planistycznej (równa różnicy wartości nieruchomości) wyniosła 50900...

II SA/Ke 494/20 - Wyrok WSA w Kielcach z 2020-09-08

nie mogą zaistnieć przesłanki do wymiaru renty planistycznej z art. 36 ust. 4 ustawy. Ustalenie, które obszary objęte zaskarżonym planem miejscowym wymagają określenia...
wyłączenie możliwości zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na ich nieruchomościach i przekroczenie tym samym dopuszczalnych granic władztwa planistycznego...

II SA/Ke 922/15 - Wyrok WSA w Kielcach z 2016-08-24

. był właścicielem 3/6 udziałów i w 2014 r. odkupił 2/6 udziałów w tych nieruchomościach, a Urząd Miasta i Gminy w Chmielniku naliczył opłatę w postaci renty planistycznej...
planistycznej gminy zwanej doktrynalnie władztwem planistycznym, w ramach którego gmina ustala w miejscowym planie przeznaczenie terenów, rozmieszczenie inwestycji celu...
1   Następne >   2