Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Gl 536/12 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2012-10-19

obowiązującego zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania współczynnika renty planistycznej w wysokości 30% wzrostu wartości nieruchomości, należną opłatę planistyczną...
, iż ten ostatni nie rozszerzył możliwości zagospodarowania działek R.B. objętych ustaleniem renty planistycznej. Również bowiem plan z 1993 r. dopuszczał na tym terenie realizację...

II SA/Gl 254/06 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2006-11-24

na naliczenie renty planistycznej jedynie w przypadku sprzedaży nieruchomości. Nadto podkreślił, iż stenogram z obrad Sejmu nie może być traktowany jako źródło prawa...
ustawy przepisy przewidywały konieczność uiszczania renty planistycznej jedynie w przypadku sprzedaży nieruchomości, nie zaś ewentualnych innych trybów i form jej zbycia...

II SA/Gl 236/09 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2009-08-31

Odwoławczego w K. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu renty planistycznej 1. stwierdza nieważność zaskarżonej decyzji i poprzedzającej...
w wysokości [...] zł z tytułu renty planistycznej ustalonej w związku ze zbyciem przez wnioskodawczynię nieruchomości, której wartość wzrosła w wyniku uchwalenia planu...

II SA/Gl 379/07 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2007-11-22

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta J. Wśród przyjętych w uchwale ustaleń § 21 ust. 1 wprowadza stawki procentowe renty planistycznej...
paragrafu stanowi, iż dopuszcza się odstąpienie od naliczania i pobierania renty planistycznej, jeśli koszt obliczenia i nałożenia opłaty przewyższa jej przewidywaną...

II SA/Gl 1718/13 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2014-03-06

1 P - tereny przemysłu, składów i magazynów (fragment objęty 30% stawką renty planistycznej);, - G 8ZN - tereny zieleni nieurządzonej (fragment nieobjęty stawką...
procentowa renty planistycznej)., Organ pierwszej instancji wskazał, że dokonana przez powołanego rzeczoznawcę majątkowego w dniu 6 listopada 2012 r. wycena nieruchomości...

II SA/Gl 901/06 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2007-03-21

renty planistycznej nastąpiło w oparciu o operat szacunkowy opracowany zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zgodnie z tymi przepisami na wartość nieruchomości po uchwaleniu...
, którą to wartość ustalono nie uwzględniając faktu, że działki, dla których ustalono rentę planistyczną do terenów przeznaczonych pod usługi i przemysł., Wojewódzki Sąd...

II SA/Gl 1143/08 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2009-01-19

renty planistycznej. Zarzucono, iż decyzje organów obu instancji zostały oparte na fałszywych przesłankach z tego powodu, że operat szacunkowy dotyczył również działek...
renty planistycznej w terminie 14 dni od jej doręczenia. Zdaniem skarżącego zaskarżona decyzja rażąco narusza treść art. 36 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym...

II SA/Gl 1142/08 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2009-01-19

. Nie został też poinformowany, że w sprawie renty planistycznej organ I instancji prowadzi dwa równoległe postępowania. Z naruszeniem treści art. 7, 77 i 79 kpa nie został...
w jaki sposób dokonano wyliczenia wysokości orzeczonej renty planistycznej. Zarzucono, iż decyzje organów obu instancji zostały oparte na fałszywych przesłankach z tego powodu...

II SA/Gl 159/10 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2010-04-22

wskazał, że powołany plan zagospodarowania przestrzennego określił stawkę procentową dla ustalenia ' renty planistycznej' w wysokości 20% różnicy wartości nieruchomości...
., W niniejszej sprawie wzrost wartości przedmiotowej nieruchomości stanowiący podstawę do obliczenia renty planistycznej ( 20% stawka w planie ) został ustalony w operacie szacunkowym...

II SA/Gl 900/13 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2013-10-04

w odwołaniu. Zaakcentowano, że wyceną w związku z ustaleniem wzrostu wartości nieruchomości celem wyliczenia renty planistycznej powinna być objęta cała działka...
z zasadniczym, a w zasadzie z jedynym zarzutem skargi (pozostałe zarzuty są bowiem praktycznie jego powieleniem), że wyceną na użytek ustalenia renty planistycznej powinna być objęta...
1   Następne >   +2   +5   +10   20