Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Bd 858/05 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2005-11-08

o planowaniu. Zgodnie z treścią przepisu at. 36 ust. 4 tej ustawy, wójt, burmistrz albo prezydent miasta pobiera jednorazową opłatę, zwaną powszechnie rentą planistyczną...
. Pomimo tego że, jak wynika to z przepisów ustawy o planowaniu, renta planistyczna stanowi dochód budżetu gminy i ma publicznoprawny charakter, to nie można uznać...

II SA/Bd 1478/10 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2011-01-20

nieruchomości łącznie o kwotę 814.253,00 zł, co przy zastosowaniu stawki procentowej w wysokości 30% wzrostu wartości daje należną rentę planistyczną w wysokości...
poprzez jego błędną wykładnię i niewłaściwe zastosowanie. W ocenie odwołującej, przy ustalaniu renty planistycznej organ powinien był zbadać (czego nie uczynił) w jakiej...

II SAB/Bd 60/17 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2017-07-24

wzrostu wartości nieruchomości, tzw. rentę planistyczną nie jest dopuszczalne zawieranie w treści decyzji określenia terminu płatności opłaty. W konsekwencji nie powstaje...
opłaty na raty, stosowania ulg w opłacie czy umorzenia jej (por. wyrok NSA z dnia 21 czerwca 2012 r., II OSK 606/11, LEX nr 1169467)., Renta planistyczna stanowi dochód...

II SA/Bd 825/09 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2010-01-25

2009 r., nr [...] w przedmiocie renty planistycznej postanawia odmówić sporządzenia uzasadnienia. Zgodnie z art. 141 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo...
Samorządowego Kolegium Odwoławczego w [...] z dnia [...] czerwca 2009 r., nr [...] w przedmiocie renty planistycznej, na rozprawie w dniu 8 grudnia 2009 r., Termin do zgłoszenia...

II SA/Bd 250/10 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2010-08-12

renty planistycznej postanawia odrzucić skargę o wznowienie postępowania. Pismem z dnia 15 marca 2010 r. A. i E. K. wnieśli do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego...
. II SA/Bd 825/09 oddalającym skargę na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w T. z dnia [...] czerwca 2009 r. nr [...] w przedmiocie renty planistycznej., W myśl...

II SA/Bd 877/12 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2012-12-04

uchwały. Stwierdzenie nieważności jedynie § 16 pkt 1 uchwały spowodowałoby bowiem, że pozostałby w uchwale zapis co do renty planistycznej, nie odnoszący się do całego...
nieruchomości nie mogą zaistnieć przesłanki do wymiaru renty planistycznej z art. 36 ust. 4 u. o plan. - np. gdy nieruchomości te nie mogą być zbywane, lub w przypadku gdy oczywiste...

II SA/Bd 290/21 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2021-08-24

prawomocnego wyroku wraz z aktami sprawy., W uzasadnieniu ww. wyroku Sąd wskazał, że należność z tytułu jednorazowej opłaty za wzrost wartości nieruchomości (renty planistycznej...
o uzgodnioną sumę odszkodowania, tj. [...] zł. Odnotowane księgowanie wpłaty wraz z zaliczeniem nieopłaconej części renty planistycznej tytułem odszkodowania za drogi...

II SA/Bd 535/08 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2008-09-23

określając tenże wzrost na kwotę 179.200,00 zł, czego konsekwencją jest renta planistyczna ustalona przez organ I instancji w wysokości 53.760, 00 zł. Jak podniósł organ...
przesłanki do ustalenia renty planistycznej., S. Ś. zaskarżył do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w T...

II SA/Bd 1005/07 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2008-02-20

uzasadnienia Kolegium stwierdziło, że ustalona renta planistyczna w decyzji organu I instancji została obliczona prawidłowo, a operat szacunkowy odpowiada przepisom prawa...
opłaty jaką jest tzw. renta planistyczna. Nadto § 51 stanowi, że przy określaniu wartości nieruchomości na potrzeby określenia skutków finansowych uchwalenia lub zmiany...

II SA/Bd 508/16 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2016-09-29

, (tzw. renty planistycznej) dla nieruchomości oznaczonej nr. geod. 88, położonej w obrębie ewidencyjnym F. gm. K. P. o pow. [...] ha, w związku z uchwaleniem miejscowego planu...
zabudowa na określonym terenie była dopuszczalna., Zdaniem strony, dla nieruchomości objętej ustaleniami renty planistycznej było możliwe ustalenie warunków zabudowy...
1   Następne >   +2   6