Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Bk 100/06 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2006-03-30

procentowych renty planistycznej, stawka zerowa, jest sprzeczna z duchem ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i wynikającym z niej obowiązkiem pobierania renty...
planistycznej. , Dopuszczalny i możliwy przedział stawek procentowych renty planistycznej wynika wprost z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Muszą...

II SA/Bk 321/05 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2005-06-21

procentowych renty planistycznej, stawki zerowej, jest sprzeczna z duchem ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i wynikającym z niej obowiązku pobierania...
renty planistycznej. , II. Dopuszczalny i możliwy przedział stawek procentowych renty planistycznej wynika wprost z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym...

II SA/Bk 611/06 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2007-02-08

1. Przepisy regulujące instytucję renty planistycznej mają charakter norm wiążących organ. , 2. Wartość nieruchomości dla potrzeb określenia renty planistycznej...
nieruchomości, stąd organ przystąpił do naliczenia renty planistycznej zlecając rzeczoznawcy majątkowemu sporządzenie operatu szacunkowego. Zgodnie z operatem szacunkowym J.L....

II SA/Bk 120/06 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2006-04-20

, który uczynił rentę planistyczną jednym z elementów systemu danin o charakterze publicznym. Na poparcie swojego stanowiska Wojewoda podał przykłady z orzecznictwa., Na powyższe...
unieważnionej normy prawnej wyżej wskazanej uchwały obliguje tenże organ do określenia stawki procentowej służącej naliczeniu renty planistycznej w wysokości od 1 % do 30...

II SA/Bk 447/07 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2007-10-02

. o planowaniu zagospodarowaniu przestrzennym oraz przepisy regulujące sposób określenia wartości nieruchomości na potrzeby ustalenia renty planistycznej tj. odpowiednie regulacje...
, a powołane wyżej przepisy nie przewidują możliwości rozkładania renty planistycznej na raty. Wysokość ustalonej opłaty jest ściśle uzależniona od udokumentowanego wzrostu...

II SA/Bk 621/06 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2006-11-21

., W uzasadnieniu orzeczenia nadzorczego wywiedziono, że art. 36 ust. 4 ustawy, o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym obliguje organ do pobrania renty planistycznej...
. W zakresie stwierdzenia nieważności § 45 pkt 2 uchwały, Gmina B. uważa, że określenie wysokości renty planistycznej na 0 % jest zgodne z prawem, albowiem art. 36 ust 4...

II SA/Bk 392/15 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2015-09-22

zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę usługową i mieszkalną jednorodzinną wynosi 101.456,10 zł, co daje przy zastosowaniu stawki renty planistycznej w wysokości 30 % kwotę opłaty...
, co daje przy zastosowaniu stawki renty planistycznej w wysokości 1% kwotę opłaty 20,55 zł. Konkludując organ stwierdził, że kwota wzrostu wartości nieruchomości po zastosowaniu...

II SA/Bk 632/09 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2009-12-08

z uchwaleniem planu, ale wynikał z ogólnej tendencji na rynku nieruchomości, który miał miejsce w latach 2005 - 2008. Dla ustalenia renty planistycznej koniecznym jest wykazanie...
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, który stanowi o wysokości stawki procentowej renty planistycznej, czym naruszył art. 107 § 1 Kpa., Decyzją z dnia...

II SA/Bk 657/09 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2010-02-04

planu, ale wynikał z ogólnej tendencji na rynku nieruchomości, który miał miejsce w latach 2005 - 2008. Dla ustalenia renty planistycznej koniecznym jest wykazanie...
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym do ustalenia opłaty planistycznej. Aby zaistniały podstawy do ustalenia renty planistycznej muszą - zgodnie z powołanymi przepisami...

II SA/Bk 560/21 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2021-10-19

się następująco:, Decyzją z dnia [...] kwietnia 2021 r., znak [...] Burmistrz Choroszczy ustalił Z. D. jednorazową opłatę tzw. 'rentą planistyczną' w wysokości 118 967,50 zł...
ją w całości. W uzasadnieniu odwołania zarzucił w pierwszej kolejności, że renta planistyczna jest nieopodatkowaną należnością budżetową o charakterze publiczno - prawnym...
1   Następne >   +2   +5   9