Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Łd 869/08 - Wyrok WSA w Łodzi z 2009-01-23

przestrzennego (tzw. renty planistycznej), w stosunku do S. S. i umorzyło postępowanie w tej sprawie., W uzasadnieniu decyzji organ odwoławczy wskazał, że postępowanie...
marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) (w dalszej części zwanej ustawą o planowaniu) renta planistyczna...

II SA/Łd 16/04 - Wyrok WSA w Łodzi z 2004-12-23

przy udziale sprawy ze skargi A W Spółki Akcyjnej w Ł. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ł. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie renty planistycznej 1. uchyla...
wskazał, iż co prawda przedmiotowa opłata na rzecz gminy (renta planistyczna) ma cechy podatku, o których mówi przepis art. 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja...

II SA/Łd 689/17 - Wyrok WSA w Łodzi z 2017-11-08

renty planistycznej. Zatem w wyniku uchwalenia obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nastąpił wzrost wartości przedmiotowej nieruchomości...
i stanowił on podstawę do ustalenia opłaty, tzw. renty planistycznej., W odwołaniu od decyzji organu I instancji G. B. poinformował, że właścicielem działki nr 161/7...

II SA/Łd 146/06 - Wyrok WSA w Łodzi z 2006-06-14

ze skargi A S.A. w R. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w P. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie renty planistycznej oddala skargę. Decyzją z dnia [...] (znak...
spowodowanej zmianą miejscowego ogólnego planu zagospodarowania przestrzennego miasta P. - tzw. 'rentę planistyczną', wobec zbycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości...

II SA/Łd 666/04 - Wyrok WSA w Łodzi z 2005-04-18

. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ł. z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie renty planistycznej 1) uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję...
dowodzący wzrostu wartości wskutek zmiany planu całej zbytej działki. Wówczas to renta planistyczna ustalona byłaby w prawidłowej wysokości. Kolegium wskazało, iż działanie...

II SA/Łd 951/09 - Wyrok WSA w Łodzi z 2010-01-28

postępowanie w celu ustalenia renty planistycznej., Jak ustalono w toku postępowania wyjaśniającego przedmiotowe działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego...
przedmiotowej nieruchomości, co stanowiło podstawę do ustalenia renty planistycznej., W odwołaniu od tej decyzji I.T. wniosła o jej uchylenie i zwolnienie z obowiązku uiszczenia...

II SA/Łd 1043/07 - Wyrok WSA w Łodzi z 2008-01-31

procentową renty planistycznej, służącą do naliczania jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości z 30% na 20%. Zgodnie natomiast z art. 25 ustawy...
po wysłuchaniu przez autora projektu planu informacji o rozwiązaniach przyjętych w gminach ościennych w zakresie zmniejszenia stawki procentowej renty planistycznej, Rada uznała...

II SA/Łd 388/03 - Wyrok WSA w Łodzi z 2004-02-06

renty planistycznej określono na 30 % dla terenów pod zabudowę handlowo-usługową i terenów pod parkingi i komunikację oraz 0 % dla terenów przeznaczonych na skarpy...
zaś 27.958.800 zł, co daje różnicę 23.339.520 zł. Jednocześnie organ I instancji stwierdził, iż przy ustalaniu wysokości renty planistycznej należało uwzględnić łączną...

II SA/Łd 614/07 - Wyrok WSA w Łodzi z 2007-10-16

naliczeniu renty planistycznej na poziomie 10%. Plan został opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego z dnia 25 sierpnia 2005 r. Nr 265 pod pozycją 2616...
(Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) zbywcę obciążono rentą planistyczną., Odwołanie od powyższej decyzji wnieśli B. G. - M. i T. M.. Podnieśli, że przedmiotowe działki nabyli...

II SA/Łd 680/07 - Wyrok WSA w Łodzi z 2007-10-23

. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w S. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie renty planistycznej 1) uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję...
właścicielom zbytej nieruchomości - małżonkom B. Ł. i W. Ł. rentę planistyczną w wysokości 115.910,40 złotych. Zbycie nieruchomości o łącznej powierzchni 2,29 ha nastąpiło 29...
1   Następne >   +2   +5   11