Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II OZ 235/10 - Postanowienie NSA z 2010-03-19

kasacyjnej w przedmiotowej sprawie, albowiem tzw. renta planistyczna nie może być uznana za podatek, a tym samym sprawa nie ma charakteru sprawy z zakresu obowiązku...
przepisanych. W uzasadnieniu zażalenia wskazano, że objęcie instytucji renty planistycznej przepisami ordynacji podatkowej ma bardzo istotne konsekwencje także dla procedury...

IV SA/Wa 33/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2007-04-02

w sprawie ustalenia renty planistycznej w dniu 19 października 2004 r., które następnie zawiesił i podjął z urzędu postanowieniem z dnia (...) września 2006 r.. Zdaniem...
organu odwoławczego zdarzenia, które spowodowały zobowiązanie do zapłaty renty planistycznej (sprzedaż nieruchomości) miały miejsce w (...) i dopiero w związku z powstaniem...

II OZ 148/08 - Postanowienie NSA z 2008-02-27

renty planistycznej postanawia: uchylić pkt III sentencji wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 23 listopada 2007 r. , sygn. akt II SA/Kr 965/06...
, iż przedmiotem zaskarżenia w sprawie niniejszej była należność pieniężna - renta planistyczna. Z powyższych względów zaskarżone postanowienie podlega zatem uchyleniu...

II SA/Łd 463/14 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2014-06-26

[...] Nr [...] w przedmiocie renty planistycznej p o s t a n a w i a: odmówić wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji. a.bł. W dniu 28 kwietnia 2014r. do Wojewódzkiego...
argumentowała, iż wobec wysokości wymierzonej renty planistycznej, w przypadku braku wykonania decyzji, zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody skarżącemu...

IV SA/Wa 466/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2007-04-19

zdarzenia, które spowodowały zobowiązanie do zapłaty renty planistycznej (sprzedaż nieruchomości) miały miejsce w 2006 r. (w sierpniu) i dopiero w związku z powstaniem...
skarżącego należy wykluczyć wykładnię, że pięcioletni termin zastrzeżony jest dla wydania przez wójta gminy decyzji o ustaleniu opłaty z tytułu renty planistycznej...

II OSK 1213/08 - Postanowienie NSA z 2009-04-28

ustalenia renty planistycznej należy wziąć pod uwagę, iż mimo, że na gruncie prawa cywilnego pod pojęciem 'zbycie' rozumie się dokonanie czynności prawnej polegającej...
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.)sformułowania 'sprzedaż' wskazuje, iż jego intencją było zawężenie na potrzeby instytucji renty planistycznej...

II OZ 267/06 - Postanowienie NSA z 2006-03-10

. Nr [...] w przedmiocie ustalenia renty planistycznej postanawia oddalić zażalenie W dniu 10 sierpnia 2005 r. J. M. i M. M. złożyli skargę na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego...
w Lublinie z dnia 22 lipca 2005 r. Nr [...] w przedmiocie ustalenia renty planistycznej. Razem ze skargą złożony został wniosek o wstrzymanie naliczania odsetek od renty...

II SAB/Bd 60/17 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2017-07-24

wzrostu wartości nieruchomości, tzw. rentę planistyczną nie jest dopuszczalne zawieranie w treści decyzji określenia terminu płatności opłaty. W konsekwencji nie powstaje...
opłaty na raty, stosowania ulg w opłacie czy umorzenia jej (por. wyrok NSA z dnia 21 czerwca 2012 r., II OSK 606/11, LEX nr 1169467)., Renta planistyczna stanowi dochód...

II SA/Ke 464/10 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2010-08-18

ze skargi D. G. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] znak: [...] w przedmiocie renty planistycznej postanawia odrzucić skargę. Zarządzeniami z dnia...

II SA/Bd 825/09 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2010-01-25

2009 r., nr [...] w przedmiocie renty planistycznej postanawia odmówić sporządzenia uzasadnienia. Zgodnie z art. 141 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo...
Samorządowego Kolegium Odwoławczego w [...] z dnia [...] czerwca 2009 r., nr [...] w przedmiocie renty planistycznej, na rozprawie w dniu 8 grudnia 2009 r., Termin do zgłoszenia...
1   Następne >   +2   +5   +10   24