Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I OSK 1395/13 - Wyrok NSA z 2014-11-05

2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r. poz. 647 ze zm.), a mianowicie nakazuje zawrzeć w odszkodowaniu rentę planistyczną...
przestrzennym - instytucja renty planistycznej. W szczególności nie można mówić w ogóle, że w polskim prawie proces uzyskania odszkodowania jest dwuetapowy, tj. obejmujący...

I OSK 986/16 - Wyrok NSA z 2018-05-08

przeznaczenia nieruchomości niezmniejszającego wartości, tzn. nakazującej zawrzeć w odszkodowaniu równowartość renty planistycznej, w zakresie w jakim zmiana przeznaczenia...
. 3 i 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami w sposób przedstawiony w skardze kasacyjnej nie zasługiwał na uwzględnienie, ponieważ renta planistyczna w rozumieniu...

I SA/Wa 2416/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-05-19

, gdyż jest to zagadnienie całkowicie irrelewantne w niniejszej sprawie. Kwestia ewentualnej renty planistycznej generowanej zmianą czy uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania...

II SA/Sz 1417/17 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2018-02-22

z zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nie może być przedmiotem niniejszego postępowania, gdyż stanowi tzw. rentę planistyczną., Wojewoda Z. uznał, że opinia...
ujętych w części opisowej i załączniku mapowym decyzji. Realizacja przedmiotowej inwestycji nastąpiła w pasie istniejącej linii, a szkoda planistyczna, tj. wynikająca...

I OSK 141/18 - Wyrok NSA z 2018-06-06

albo (2) wykupienia nieruchomości lub jej części. Jak trafnie podniesiono w wyroku NSA z dnia 18 listopada 2016 r., sygn. akt II OSK 344/15, renta planistyczna ma wykazywać...

I OSK 89/18 - Wyrok NSA z 2018-06-06

, renta planistyczna ma wykazywać różnicę w wartości nieruchomości pomiędzy jej stanem przed zmianą bądź uchwaleniem nowego planu zagospodarowania przestrzennego i pomiędzy...

I OSK 860/08 - Wyrok NSA z 2009-06-04

Skarga kasacyjna '[...]' Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 26 lutego 2008 r. sygn. akt I SA/Wa 1963/07 w sprawie ze skargi '[...]' Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W. na decyzję Ministra Budownictwa z dnia [...] października 2007 r. nr [...] w przedmiocie wywłaszczenia nieruchomości i ustalenia odszkodowania oddala skargę kasacyjną.

II SA/Kr 1015/17 - Wyrok WSA w Krakowie z 2017-11-24

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w składzie następującym: Przewodniczący WSA Magda Froncisz po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 24 listopada 2017 r. sprzeciwu M. K. od decyzji Wojewody z dnia [...] czerwca 2017 r. znak: [...] w przedmiocie ustalenia odszkodowania za straty na skutek zajęcia nieruchomości I. uchyla zaskarżoną decyzję w całości, II. zasądza od Wojewody na rzecz M. K. [...] zł (sześćset dziewięćdziesiąt siedem złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania.

II SA/Kr 1020/18 - Wyrok WSA w Krakowie z 2018-10-30

dotyczących renty planistycznej, oparte na analizie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2017 r., poz...