Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

V SA/Wa 888/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-06-08

opłaty wynikającej ze wzrostu wartości nieruchomości spowodowanej zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego tzw: renty planistycznej w kwocie 1.560 zł związany...
egzekucyjnej polegającej na zajęciu świadczenia emerytalnego. W piśmie zobowiązany kwestionował obowiązek zapłaty renty planistycznej, stojąc na stanowisku, że działania...

III SA/Po 18/17 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2017-07-05

terminu płatności renty planistycznej 1. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Wójta Gminy [...] z dnia [...] września 2016 roku, nr [...], 2. zasądza...
w całości jako bezprzedmiotowego postępowania administracyjnego w sprawie odroczenia Spółce X w P., zwanej dalej skarżącą, terminu płatności renty planistycznej z tytułu...

I SA/Gd 25/13 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2013-05-07

., W wyniku rozpoznania kolejnego wniosku zobowiązanych, Wójt Gminy decyzją z dnia 10 października 2008 r. rozłożył na raty kwotę naliczonej renty planistycznej., Decyzją...
wartości handlowej oraz udział 1/3 w nieruchomości, w której zamieszkuje. Nie miała ona żadnego wpływu na powstanie obowiązku uiszczenia renty planistycznej. Sytuacja, w jakiej...

II SA/Gd 1948/01 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 2001-11-07

ustalającej dla skarżącego jednorazową opłatę z tytułu tzw. 'renty planistycznej' w wysokości 812.700,00 zł, po upływie końcowego terminu biegu przedawnienia prawa do wymiaru...
, ponieważ decyzja ostatecznie ustalająca wymiar zobowiązania z tytułu tzw. 'renty planistycznej' została doręczona po upływie 3 lat od końca roku podatkowego...

II SA/Gl 131/17 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2017-09-08

:, naruszenie art. 64 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w zakresie w jakim organ II instancji przyjął, iż brak jest podstaw do umorzenia renty planistycznej, błędy w ustaleniach...
faktycznych poprzez przyjęcie, że nie zachodzą okoliczności wskazujące na zasadność przyznania ulgi w zakresie umorzenia zaległości z tytułu renty planistycznej...

I SA/Bd 1215/14 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2015-02-18

planistyczną (rentą planistyczną)., Organ podniósł, że charakter opłaty planistycznej oraz możliwość stosowania do niej przepisów ustawy Ordynacja podatkowa (dalej: O.p....
majątkowe ulegają przedawnieniu i dotyczy to także opłaty planistycznej. Sprawa przedawnienia zobowiązania z tytułu opłaty planistycznej, zwanej też rentą planistyczną...

I SA/Gd 1135/15 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2015-11-24

sprawie uiszczenie renty planistycznej przez skarżącą będzie miało wpływ jedynie na jej sytuację majątkową, nie zagrozi natomiast interesom społeczności lokalnej...
domowe i utrzymuje się z renty w wysokości 777,98 zł oraz zasiłku chorobowego męża w wysokości 10 zł dziennie pobieranego z KRUS. Oboje małżonkowie chorują przewlekle...

I SA/Gd 1136/15 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2015-11-24

sprawie uiszczenie renty planistycznej przez skarżącą będzie miało wpływ jedynie na jej sytuację majątkową, nie zagrozi natomiast interesom społeczności lokalnej i nie naruszy...
domowe i utrzymuje się z renty w wysokości 777,98 zł oraz zasiłku chorobowego męża w wysokości 10 zł dziennie pobieranego z KRUS. Oboje małżonkowie chorują przewlekle...

I SA/Gd 1137/15 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2015-11-24

. W przedmiotowej sprawie uiszczenie renty planistycznej przez skarżącą będzie miało wpływ jedynie na jej sytuację majątkową, nie zagrozi natomiast interesom społeczności lokalnej...
domowe i utrzymuje się z renty w wysokości 777,98 zł oraz zasiłku chorobowego męża w wysokości 10 zł dziennie pobieranego z KRUS. Oboje małżonkowie chorują przewlekle...

I SA/Gd 1139/15 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2015-11-24

jest umorzenie renty planistycznej, polega w szczególności na sprawdzeniu, czy jej wydanie poprzedzone zostało prawidłowo przeprowadzonym postępowaniem dowodowym oraz wyjaśnieniem...
. W przedmiotowej sprawie uiszczenie renty planistycznej przez skarżącą będzie miało wpływ jedynie na jej sytuację majątkową, nie zagrozi natomiast interesom społeczności...
1   Następne >   2