Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

VII SA/Wa 947/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-09-15

. Z porównania obu wartości wynika, że różnica wynosi 41.400 zł. W planie określono 30% stawkę stanowiącą podstawę do określenia renty planistycznej. Stąd, aby ustalić...
wysokość przedmiotowej renty planistycznej należało obliczyć 30% z 41.400 zł co daje 12.420 zł. Przedmiotowa nieruchomość była współwłasnością skarżących E. B., M. K. i A. K...

II SA/Wr 745/12 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2013-01-22

kalkulacja wysokości renty planistycznej została ustalona przez organ orzekający w oparciu o dane zawarte w tabeli nr 25 znajdującej się na s. 45 operatu szacunkowego...
z dnia 8 czerwca 2010 r.. Od działki oznaczonej symbolem Rl, R2, ZŁ o łącznej powierzchni 199,5103 ha nie została naliczona renta planistyczna. Od działki oznaczonej symbolem...

II SA/Bk 100/06 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2006-03-30

procentowych renty planistycznej, stawka zerowa, jest sprzeczna z duchem ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i wynikającym z niej obowiązkiem pobierania renty...
planistycznej. , Dopuszczalny i możliwy przedział stawek procentowych renty planistycznej wynika wprost z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Muszą...

II SA/Bk 321/05 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2005-06-21

procentowych renty planistycznej, stawki zerowej, jest sprzeczna z duchem ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i wynikającym z niej obowiązku pobierania...
renty planistycznej. , II. Dopuszczalny i możliwy przedział stawek procentowych renty planistycznej wynika wprost z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym...

II OSK 455/09 - Wyrok NSA z 2010-03-03

, że w obrocie cywilno-prawnym przedmiotem sprzedaży i wymiaru renty planistycznej są działki tworzone w celach ewidencji gruntów, a nie nieruchomości należące do jednego właściciela...
na utworzenie jakiejkolwiek nowej, odrębnej nieruchomości, która wymagałaby wykonania nowej wyceny dla celów wymiaru renty planistycznej. Okoliczność, że ostatecznie tylko jedna...

II SA/Kr 1016/10 - Wyrok WSA w Krakowie z 2011-05-10

w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (renty planistycznej) w wysokości 0% dla wszystkich terenów objętych ustaleniami planu, za wyjątkiem...
terenów oznaczonych, jako ZP/US i US, dla których tę opłatę ustalono w wysokości 10%., Za niedopuszczalne uznał Sąd ustalenie stawki renty planistycznej w wysokości 0...

II OSK 3461/19 - Wyrok NSA z 2020-06-26

[...] stycznia 2019 r. nr [...] w przedmiocie renty planistycznej oddala skargę kasacyjną. Wyrokiem z dnia 25 lipca 2019 r. sygn. akt II SA/Łd 152/19 Wojewódzki Sąd...
Administracyjny w Łodzi, w sprawie ze skargi R.M. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w L. z dnia [...] stycznia 2019 r. nr [...] w przedmiocie renty planistycznej...

II SA/Wr 530/10 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2010-12-07

pominięcia określonych w nim ustaleń, gdy zachodzą okoliczności, których ustalenia mogą dotyczyć. Z tego wynika, że nie można nie określić stawek renty planistycznej, gdy taka...
i (lub) prawnych niespornych i niewątpliwych, a odnoszących się do terenu objętego planem, z powodu których nie określono stawek renty planistycznej, nie będziemy mieć...

II SA/Wr 423/10 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2010-11-17

, gdy zachodzą okoliczności, których ustalenia mogą dotyczyć. Z tego wynika, że nie można nie określić stawek renty planistycznej, gdy taka renta może być ustalona...
i niewątpliwych, a odnoszących się do terenu objętego planem, z powodu których nie określono stawek renty planistycznej, nie będziemy mieć do czynienia z naruszeniem art. 15 ust...

II SA/Wr 426/10 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2010-11-17

pominięcia określonych w nim ustaleń, gdy zachodzą okoliczności, których ustalenia mogą dotyczyć. Z tego wynika, że nie można nie określić stawek renty planistycznej, gdy taka...
i (lub) prawnych niespornych i niewątpliwych, a odnoszących się do terenu objętego planem, z powodu których nie określono stawek renty planistycznej, nie będziemy mieć...
1   Następne >   +2   +5   +10   57