Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Po 810/08 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2009-09-09

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wynosiła 58.600 zł. W decyzji Wójt nie podzielił argumentacji L. N., podnoszącego zarzut przedawnienia renty planistycznej...
. Zdaniem organu w sprawach dotyczących ustalenia renty planistycznej nie można też stosować przepisów dotyczących opłaty adiacenckiej w drodze analogii. Przepisy regulujące...

II SA/Po 848/08 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2009-09-22

wynosiła 28.910 zł. Wójt nie podzielił argumentacji L. N., podnoszącego zarzut przedawnienia renty planistycznej. Stwierdził, że art. 37 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu...
okresie ustalona; w przypadku renty planistycznej okres ten dotyczy wystąpienia z roszczeniem. Odnosząc się do materiału dowodowego zgromadzonego w sprawie Kolegium...

II SA/Gd 139/08 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2008-06-18

wynosi zaledwie 3.010 zł. W jego ocenie, świadczy to o zawyżeniu wysokości renty planistycznej, ustalonej w zaskarżonej decyzji., Rozpatrując przedmiotową sprawę w trybie...
nieruchomości. Opłata ta jest dochodem własnym gminy. Wysokość opłaty nie może być wyższa niż 30% wzrostu wartości nieruchomości. Przedmiotowa opłata (renta planistyczna...

II SA/Wr 384/17 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2017-08-24

i poglądy orzecznictwa oraz podało, że przedmiotem wyceny w postępowaniu dotyczącym ustalenia renty planistycznej jest nieruchomość podlegająca zbyciu - będąca przedmiotem...
transakcji (umowy sprzedaży), która to transakcja stała się podstawą naliczenia renty planistycznej. Określając zatem wzrost wartości nieruchomości należy wyceniać...

II OSK 1280/09 - Wyrok NSA z 2010-09-07

stwierdzając, że zasadnie organ I instancji uznał, iż zostały spełnione przesłanki dla ustalenia dla zbywcy nieruchomości tzw. renty planistycznej. Uchwałą Rady Miejskiej G...
., Jak podkreślił Sąd, powołując się na uchwałę Naczelnego Sądu Administracyjnego składu pięciu sędziów z dnia 30.10.2000 r., sygn. akt OPK 16/00, renta planistyczna...

IV SA/Wa 1489/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-11-18

r. stała się bezprzedmiotowa. Skoro zbycie nie dotyczyło całej działki ew. nr (...) o powierzchni (...) m kw. dla której ustalono wysokość renty planistycznej...
, to stwierdzenie wygaśnięcia decyzji z dnia (...) maja 2006 r. leżało w interesie strony, która winna wnieść rentę planistyczną na podstawie nowej decyzji jedynie za zbytą...

II OSK 1756/06 - Wyrok NSA z 2007-12-14

renty planistycznej, bowiem ich wartość była taka sama przed, jak i po zmianie planu. Zgodnie z ustaleniami planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego działek...
na różnice w położeniu działki i mikrośrodowisku., Kolegium wskazało, iż przesłanką do ustalenia renty planistycznej jest występowanie związku przyczynowego pomiędzy zmianą...

II OSK 1754/06 - Wyrok NSA z 2007-12-14

w przepisach prawa i renta planistyczna powinna zostać ustalona każdemu współwłaścicielowi stosownie do wysokości jego udziału w prawie własności nieruchomości., Decyzją...
wskazało, iż przesłanką do ustalenia renty planistycznej jest występowanie związku przyczynowego pomiędzy zmianą miejscowego planu zagospodarowania a zmianą wartości...

II OSK 119/11 - Wyrok NSA z 2012-04-11

: p.p.s.a.) poprzez uznanie, iż gmina, której organ wykonawczy wydał decyzję w sprawie naliczenia renty planistycznej (art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu...
Odwoławczego, mocą której uchylono decyzję organu wykonawczego gminy w sprawie renty planistycznej i umorzono postępowanie., W związku z powyższym wniesiono o uchylenie...

II OSK 1753/06 - Wyrok NSA z 2007-12-14

podkreślił, że § 50 rozporządzenia jest przepisem szczególnym w stosunku do § 47, a przesądza o tym zdanie ostatnie § 50. Wysokość renty planistycznej jest wprost oparta...
renty planistycznej niezależnie od tego, czy nieruchomość położona jest na złożach kopalin stanowiących jej części składowe, czy też nie. Nie należy zatem uwzględniać części...
1   Następne >   +2   +5   +10   12