Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Lu 218/05 - Wyrok WSA w Lublinie z 2005-04-26

dla instytucji renty planistycznej, rozumianych jako ustawowo zagwarantowany udział gminy w pieniężnym przysporzeniu dla pierwszego właściciela sprzedającego nieruchomość...
decyzji, podlega kwalifikacji jako w pełni odpowiadające prawu, gdy stwierdza obowiązek poniesienia renty planistycznej spoczywający na zbywcach pod tytułem sprzedaży...

II SAB/Bd 60/17 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2017-07-24

wzrostu wartości nieruchomości, tzw. rentę planistyczną nie jest dopuszczalne zawieranie w treści decyzji określenia terminu płatności opłaty. W konsekwencji nie powstaje...
opłaty na raty, stosowania ulg w opłacie czy umorzenia jej (por. wyrok NSA z dnia 21 czerwca 2012 r., II OSK 606/11, LEX nr 1169467)., Renta planistyczna stanowi dochód...

II SA/Ke 464/10 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2010-08-18

ze skargi D. G. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] znak: [...] w przedmiocie renty planistycznej postanawia odrzucić skargę. Zarządzeniami z dnia...

II SA/Kr 396/17 - Wyrok WSA w Krakowie z 2017-07-06

miejscowego wynosi 30 %., Przesłanki ustalenia renty planistycznej wynikają z art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Dwie z nich tj...
. określenie w planie miejscowym stawki procentowej wzrostu wartości nieruchomości, stanowiącej podstawę do ustalenia wysokości renty planistycznej oraz zbycie nieruchomości...

II OSK 2885/17 - Postanowienie NSA z 2017-11-22

, które są kontrolowane przez sądy administracyjne., Sąd zwrócił uwagę, że w decyzji ustalającej jednorazową opłatę z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, tzw. rentę planistyczną...
czy umorzenia jej (por. wyrok NSA z 21 czerwca 2012 r., II OSK 606/11). Renta planistyczna stanowi dochód gminy, o jakim mowa w art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r...

II SA/Łd 971/14 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2014-10-17

Kolegium Odwoławczego w Ł. z dnia [...] w przedmiocie renty planistycznej., W odpowiedzi na skargę organ wniósł o jej odrzucenie z powodu uchybienia terminu do wniesienia...
w dniu 17 października 2014 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi P. S. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ł. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie renty...

II SA/Bd 250/10 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2010-08-12

renty planistycznej postanawia odrzucić skargę o wznowienie postępowania. Pismem z dnia 15 marca 2010 r. A. i E. K. wnieśli do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego...
. II SA/Bd 825/09 oddalającym skargę na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w T. z dnia [...] czerwca 2009 r. nr [...] w przedmiocie renty planistycznej., W myśl...

VIII SA/Wa 588/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-07-04

[...] w przedmiocie renty planistycznej postanawia : odrzucić skargę Pismem z dnia [...] maja 2014 r. (data nadania w urzędzie pocztowym) [...] sp. j. D. D., A. S., R. Z. (skarżąca...
. w przedmiocie renty planistycznej., Decyzja, będąca przedmiotem skargi, zawierająca pouczenie o terminie, i sposobie wniesienia skargi, została prawidłowo doręczona na adres...

II SA/Łd 8/18 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2018-03-07

renty planistycznej postanawia: odrzucić sprzeciw. A.B. J. D. zaskarżył do sądu administracyjnego decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w P. z dnia [...] r...
., nr [...], w przedmiocie ustalenia renty planistycznej., Zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału II z dnia 4 stycznia 2018r. skarżący został wezwany do uiszczenia wpisu sądowego...

II SA/Wr 203/12 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2012-06-06

wysokości renty planistycznej'. Skarżący nie zgodził się ze stwierdzeniem Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. zawartym w decyzji z dnia ... r., które uznało, że przedmiotowe...
sprawy - przy udziale Gminy K. - o ustalenie wysokości renty planistycznej'. Chronologia akt sprawy wskazuje, że pełnomocnictwo to złożone zostało w związku z przeprowadzoną...
1   Następne >   +2   4