Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II OZ 235/10 - Postanowienie NSA z 2010-03-19

kasacyjnej w przedmiotowej sprawie, albowiem tzw. renta planistyczna nie może być uznana za podatek, a tym samym sprawa nie ma charakteru sprawy z zakresu obowiązku...
przepisanych. W uzasadnieniu zażalenia wskazano, że objęcie instytucji renty planistycznej przepisami ordynacji podatkowej ma bardzo istotne konsekwencje także dla procedury...

II SA/Gl 441/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2009-12-21

, że doradca podatkowy może sporządzić skargę kasacyjna tylko w sprawach obowiązków podatkowych., Tymczasem rozpatrywana sprawa dotyczy tzw. renty planistycznej, stanowiącej...

II OSK 1273/07 - Postanowienie NSA z 2008-10-22

przestrzennego z dniem 31 grudnia 2003 r., ani uchwalenie w nowym planie wysokości renty planistycznej na 20%., W odpowiedzi na skargę organ odwoławczy wniósł o jej oddalenie...
. Wskazana wyżej uchwała ustalała także procentową stawkę wzrostu wartości nieruchomości na 20%, przy której zastosowaniu wymierzona opłata planistyczna stanowi kwotę...

II OZ 831/06 - Postanowienie NSA z 2006-09-07

., nr [...] w przedmiocie renty planistycznej postanawia: uchylić zaskarżone postanowienie Postanowieniem z dnia 19 maja 2006 r., sygn. akt II SA/Łd 1104/05 Wojewódzki Sąd Administracyjny...