Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Gd 241/09 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2010-03-24

855 zł , co przy zastosowaniu stawki renty planistycznej w wysokości 10 % daje kwotę opłaty w wysokości 90 285,50 zł., W odwołaniu E. i F. M. zarzucili, że decyzja została...
strony podniosły, że ustalona renta planistyczna obejmuje wzrost wartości wywołanej innymi okolicznościami niż tylko uchwaleniem planu miejscowego, bo rzeczoznawca...

II SA/Łd 951/09 - Wyrok WSA w Łodzi z 2010-01-28

postępowanie w celu ustalenia renty planistycznej., Jak ustalono w toku postępowania wyjaśniającego przedmiotowe działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego...
przedmiotowej nieruchomości, co stanowiło podstawę do ustalenia renty planistycznej., W odwołaniu od tej decyzji I.T. wniosła o jej uchylenie i zwolnienie z obowiązku uiszczenia...

II OSK 132/09 - Wyrok NSA z 2010-01-21

ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO. PODSTAWĄ PRAWNĄ, ZDANIEM KOLEGIUM, USTALENIA KWOTY RENTY PLANISTYCZNEJ SĄ POSTANOWIENIA ZAWARTE W UCHWALE W SPRAWIE ZATWIERDZENIA PLANU MIEJSCOWEGO...
. ORGAN PODNIÓSŁ, ŻE OPŁATY NIE POBIERA SIĘ, JEŚLI JEJ STAWKA NIE ZOSTAŁA OKREŚLONA W UCHWALE RADY GMINY. DECYZJA WÓJTA USTALAJĄCA WYSOKOŚĆ RENTY PLANISTYCZNEJ, PRZY BRAKU...

II SA/Kr 185/22 - Wyrok WSA w Krakowie z 2022-05-31

z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (tzw. renty planistycznej) niezbędne jest zatem łączne...
wzrostu wartości nieruchomości, stanowiącej podstawę do ustalenia wysokości renty planistycznej (przy czym stawka ta nie może być wyższa niż 30 % wzrostu wartości nieruchomości...

II SA/Po 809/08 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2009-09-09

przedawnienia renty planistycznej. Organ stwierdził, że art. 37 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym określa termin zgłaszania roszczeń, o których mowa w art...
od zmiany lub ustalenia planu. Zdaniem organu w sprawach dotyczących ustalenia renty planistycznej nie można też stosować przepisów dotyczących opłaty adiacenckiej w drodze...

II SA/Lu 218/05 - Wyrok WSA w Lublinie z 2005-04-26

dla instytucji renty planistycznej, rozumianych jako ustawowo zagwarantowany udział gminy w pieniężnym przysporzeniu dla pierwszego właściciela sprzedającego nieruchomość...
decyzji, podlega kwalifikacji jako w pełni odpowiadające prawu, gdy stwierdza obowiązek poniesienia renty planistycznej spoczywający na zbywcach pod tytułem sprzedaży...

II SA/Wr 225/14 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2014-07-08

również organem I instancji) z dnia 5 marca 2013 r., nr [...], o ustaleniu jednorazowej opłaty, tzw. renty planistycznej, z tytułu wzrostu wartości zbytej nieruchomości gruntowej...
w zakresie ustalenia terminu uiszczenia renty planistycznej i naliczenia odsetek ustawowych w przypadku opóźnienia lub zwłoki w zapłacie, oraz utrzymująca w mocy pozostałą...

II SA/Po 814/08 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2009-09-24

. Musi to nastąpić przed upływem 5 lat od zmiany lub ustalenia planu. Zdaniem organu w sprawach dotyczących ustalenia renty planistycznej nie można też stosować przepisów...
dotyczących opłaty adiacenckiej w drodze analogii. Przepisy regulujące tę opłatę stanowią, że musi być ona w przewidzianym okresie ustalona; w przypadku renty planistycznej okres...

IV SA/Po 402/09 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2009-10-14

ustalenia renty planistycznej nie można też stosować przepisów dotyczących opłaty adiacenckiej w drodze analogii. Przepisy regulujące tę opłatę stanowią, że musi być ona...
w przewidzianym okresie ustalona; w przypadku renty planistycznej okres ten dotyczy wystąpienia z roszczeniem. Odnosząc się do materiału dowodowego w sprawie Kolegium...

II SA/Po 846/08 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2009-10-06

. Musi to nastąpić przed upływem 5 lat od zmiany lub ustalenia planu. Zdaniem organu w sprawach dotyczących ustalenia renty planistycznej nie można też stosować przepisów...
: orzeczenia.nsa.gov.pl). Nie budziło wątpliwości Sądu, że uchybienie to miało istotny wpływ na wynik sprawy. Rentę planistyczną ustala się co prawda w oparciu o wartość...
1   Następne >   +2   +5   +10   31