Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Gd 241/09 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2010-03-24

855 zł , co przy zastosowaniu stawki renty planistycznej w wysokości 10 % daje kwotę opłaty w wysokości 90 285,50 zł., W odwołaniu E. i F. M. zarzucili, że decyzja została...
strony podniosły, że ustalona renta planistyczna obejmuje wzrost wartości wywołanej innymi okolicznościami niż tylko uchwaleniem planu miejscowego, bo rzeczoznawca...

II SA/Łd 951/09 - Wyrok WSA w Łodzi z 2010-01-28

postępowanie w celu ustalenia renty planistycznej., Jak ustalono w toku postępowania wyjaśniającego przedmiotowe działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego...
przedmiotowej nieruchomości, co stanowiło podstawę do ustalenia renty planistycznej., W odwołaniu od tej decyzji I.T. wniosła o jej uchylenie i zwolnienie z obowiązku uiszczenia...

II OSK 132/09 - Wyrok NSA z 2010-01-21

ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO. PODSTAWĄ PRAWNĄ, ZDANIEM KOLEGIUM, USTALENIA KWOTY RENTY PLANISTYCZNEJ SĄ POSTANOWIENIA ZAWARTE W UCHWALE W SPRAWIE ZATWIERDZENIA PLANU MIEJSCOWEGO...
. ORGAN PODNIÓSŁ, ŻE OPŁATY NIE POBIERA SIĘ, JEŚLI JEJ STAWKA NIE ZOSTAŁA OKREŚLONA W UCHWALE RADY GMINY. DECYZJA WÓJTA USTALAJĄCA WYSOKOŚĆ RENTY PLANISTYCZNEJ, PRZY BRAKU...

II SA/Po 809/08 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2009-09-09

przedawnienia renty planistycznej. Organ stwierdził, że art. 37 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym określa termin zgłaszania roszczeń, o których mowa w art...
od zmiany lub ustalenia planu. Zdaniem organu w sprawach dotyczących ustalenia renty planistycznej nie można też stosować przepisów dotyczących opłaty adiacenckiej w drodze...

II SA/Lu 218/05 - Wyrok WSA w Lublinie z 2005-04-26

dla instytucji renty planistycznej, rozumianych jako ustawowo zagwarantowany udział gminy w pieniężnym przysporzeniu dla pierwszego właściciela sprzedającego nieruchomość...
decyzji, podlega kwalifikacji jako w pełni odpowiadające prawu, gdy stwierdza obowiązek poniesienia renty planistycznej spoczywający na zbywcach pod tytułem sprzedaży...

II SA/Wr 225/14 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2014-07-08

również organem I instancji) z dnia 5 marca 2013 r., nr [...], o ustaleniu jednorazowej opłaty, tzw. renty planistycznej, z tytułu wzrostu wartości zbytej nieruchomości gruntowej...
w zakresie ustalenia terminu uiszczenia renty planistycznej i naliczenia odsetek ustawowych w przypadku opóźnienia lub zwłoki w zapłacie, oraz utrzymująca w mocy pozostałą...

II SA/Po 814/08 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2009-09-24

. Musi to nastąpić przed upływem 5 lat od zmiany lub ustalenia planu. Zdaniem organu w sprawach dotyczących ustalenia renty planistycznej nie można też stosować przepisów...
dotyczących opłaty adiacenckiej w drodze analogii. Przepisy regulujące tę opłatę stanowią, że musi być ona w przewidzianym okresie ustalona; w przypadku renty planistycznej okres...

IV SA/Po 402/09 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2009-10-14

ustalenia renty planistycznej nie można też stosować przepisów dotyczących opłaty adiacenckiej w drodze analogii. Przepisy regulujące tę opłatę stanowią, że musi być ona...
w przewidzianym okresie ustalona; w przypadku renty planistycznej okres ten dotyczy wystąpienia z roszczeniem. Odnosząc się do materiału dowodowego w sprawie Kolegium...

II SA/Po 846/08 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2009-10-06

. Musi to nastąpić przed upływem 5 lat od zmiany lub ustalenia planu. Zdaniem organu w sprawach dotyczących ustalenia renty planistycznej nie można też stosować przepisów...
: orzeczenia.nsa.gov.pl). Nie budziło wątpliwości Sądu, że uchybienie to miało istotny wpływ na wynik sprawy. Rentę planistyczną ustala się co prawda w oparciu o wartość...

II SA/Po 807/08 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2009-09-24

, o którym zawiadamia się strony postępowania. Musi to nastąpić przed upływem 5 lat od zmiany lub ustalenia planu. Zdaniem organu w sprawach dotyczących ustalenia renty planistycznej...
; w przypadku renty planistycznej okres ten dotyczy wystąpienia z roszczeniem. Odnosząc się do materiału dowodowego w sprawie Kolegium stwierdziło, że wyjaśnienia zawarte...
1   Następne >   +2   +5   +10   28