Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II FSK 2900/11 - Wyrok NSA z 2013-10-25

o tzw. rentę planistyczną. Wnioskodawczyni w dniu 6 sierpnia 2007 r. kupiła wraz z inną osobą fizyczną nieruchomość rolną. Udział we własności nieruchomości wynosił 1/4...
przestrzennym (Dz. U nr 80, poz. 717 ze zm. - zwanej dalej 'ustawa o pzp') (tzw. opłata/renta planistyczna) na 15%., W dniu 12 lipca 2010 r. wnioskodawczyni wraz z drugim...

II FSK 224/12 - Wyrok NSA z 2014-01-10

/renta planistyczna). W dniu 12 lipca 2010 r. wnioskodawca wraz z drugim nabywcą zbyli przedmiotową nieruchomość na rzecz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością...
, w związku z czym wnioskodawca był zobowiązany do zapłaty renty planistycznej. Wobec powyższego wnioskodawca zapytał, czy przy obliczaniu podstawy opodatkowania w związku...

II SA/Wr 423/10 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2010-11-17

, gdy zachodzą okoliczności, których ustalenia mogą dotyczyć. Z tego wynika, że nie można nie określić stawek renty planistycznej, gdy taka renta może być ustalona...
i niewątpliwych, a odnoszących się do terenu objętego planem, z powodu których nie określono stawek renty planistycznej, nie będziemy mieć do czynienia z naruszeniem art. 15 ust...

II FSK 1757/10 - Wyrok NSA z 2012-04-13

potraktowane jako zbycie i gmina rozpocznie postępowanie w sprawie ustalenia i pobrania tzw. renty planistycznej., W związku z powyższym zadano następujące pytanie:, Czy Spółka...
może zaliczyć wydatek na rentę planistyczną, poniesiony w związku z aportem nieruchomości, do kosztów uzyskania przychodów innych niż koszty bezpośrednio związane...

III SA/Wa 2954/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-05-17

użytkowania wieczystego lub jej części, opłaty za wyłączenie gruntu z produkcji rolniczej, renty planistycznej, opłaty adiacenckiej lub podatku od nieruchomości oraz sposobu...
na podstawie art. 12 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2004 r. Nr 121 poz.1266);, - tzw. 'renta planistyczna' z tytułu...

I FSK 1594/11 - Wyrok NSA z 2012-06-21

skarbowa, opłata adiacencka, opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, renta planistyczna, opłata za zajęcie pasa drogowego, opłaty za umieszczenie urządzeń...
. W pozostałej części, dotyczącej opłaty adiacenckiej, renty planistycznej i opłaty za sprzedaż napojów alkoholowych stwierdził, że stanowisko Gminy jest nieprawidłowe...

I FSK 1266/14 - Wyrok NSA z 2015-10-29

, adiacenckiej; renty planistycznej; udział w podatkach dochodowych; subwencje ogólne; jak również wpływy z administracyjnych decyzji, pozwoleń i koncesji, tj. w szczególności...

I SA/Rz 952/15 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2015-11-17

: dochodów z podatku od nieruchomości, opłaty skarbowej, opłaty targowej, opłaty adiacenckiej, renty planistycznej, udziału w podatkach dochodowych, subwencji ogólnych...

III SA/Gl 38/14 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2014-03-31

określonych wpływów - w szczególności: (a) dochody z podatku od nieruchomości, (b) opłaty skarbowej, (c) opłaty targowej, (d) opłaty adiacenckiej, (e) renty planistycznej...

I FSK 1902/14 - Wyrok NSA z 2016-04-21

, tzn. podatków, opłat , renty planistycznej. Ponadto gmina |, |podejmuje również działania niezwiązane z uzyskiwaniem wpływów (budowa ogólnodostępnej infrastruktury...
1   Następne >   2