Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Sz 50/14 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2014-07-10

dla celów renty planistycznej oraz zgłosiła argumenty, które jej zdaniem wpływają na obniżenie wartości nieruchomości, m.in., takie jak: przebieg infrastruktury technicznej...
. Natomiast powołany w odwołaniu operat szacunkowy z 28 maja 2013 r. sporządzony został dla ustalenia renty planistycznej. Dla celów opłaty adiacenckiej z tytułu podziału...

II SA/Sz 43/14 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2014-07-10

dla celów renty planistycznej oraz zgłosiła argumenty, które zdaniem strony wpływają na obniżenie wartości nieruchomości, m.in., takie jak: przebieg infrastruktury technicznej...
w odwołaniu operat szacunkowy z 28 maja 2013 r. sporządzony został dla ustalenia renty planistycznej. Dla celów opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości, operat...

II SA/Rz 1002/11 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2011-12-07

. po uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego a przed dokonaniem sprzedaży stwierdzić należy, że pobranie renty planistycznej możliwe jest również w sytuacji...
terenu zarówno przed podziałem, jak i po jego przeprowadzeniu, a gmina nie może uwzględniać w kwocie renty planistycznej efektu podziału dużej działki. Brak jest podstaw...

II SA/Kr 494/20 - Wyrok WSA w Krakowie z 2020-07-01

wysokość renty planistycznej na kwotę 28.001,40 zł., Od powyższej decyzji odwołanie złożyły Firma A kwestionując stanowisko Prezydenta Miasta Krakowa i podnosząc, że organ...
nieruchomości są bardzo lakoniczne, co zdecydowanie wpływa na zawyżenie wartości nieruchomości. Z woli ustawodawcy renta planistyczna ma wykazywać różnicę w wartości...

OSK 1495/04 - Wyrok NSA z 2005-06-03

w stanowisku zajętym przez Sąd tej kwestii i ograniczenie się jedynie do stwierdzenia, że wysokość renty planistycznej została ustalona prawidłowo, to jest naruszenie zasady...
odszkodowania, natomiast dla ustalenia renty planistycznej przyjęto wartość 245 zł za m2. Narusza to art. 8 Kpa, a Sąd mimo podniesionego na rozprawie zarzutu w tym względzie...

I OSK 41/05 - Wyrok NSA z 2005-09-20

m2/ przeznaczony pod zabudowę. Uchybienie to miało bezpośredni wpływ na wysokość opłaty planistycznej ustalonej dla skarżących. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu...
Odwoławczego w P. z 8.04.2002 r. w przedmiocie tzw. 'opłaty planistycznej'., Z uwagi na to, że podstawa kasacyjna odnosząca się do naruszenia prawa materialnego w istocie...

I OSK 1829/17 - Wyrok NSA z 2018-02-06

było powyższe założenie zapewne treść normy prawnej odwoływałaby się do faktu zbycia, jak ma to miejsce w sytuacji tzw. 'renty planistycznej'. Za mało przekonującą prawnie należy...

II SA/Kr 1617/18 - Wyrok WSA w Krakowie z 2019-03-12

pod zabudowę jednorodzinną i letniskową tylko zwiększało walory tego terenu., Wskazała, że jak wynika z zamówionego operatu, łączna suma roszczeń (w tym o rentę...
planistyczną) została ustalona na poziomie 193 900 zł. Tym samym proponowane wynagrodzenia w wysokości 7 000 zł uznała za dalece niewystarczające i oderwane od realiów., Z uwagi...

I OSK 1815/17 - Wyrok NSA z 2018-02-06

założenie zapewne treść normy prawnej odwoływałaby się do faktu zbycia, jak ma to miejsce w sytuacji tzw. 'renty planistycznej'. Za mało przekonującą prawnie należy uznać...