Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Po 815/08 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2009-09-11

2008 r. L. N. zwrócił się do Wójta Gminy C. z wnioskiem o umorzenie postępowania w przedmiocie naliczenia renty planistycznej z uwagi na upływ pięcioletniego okresu...
postępowania. Musi to nastąpić przed upływem 5 lat od zmiany lub ustalenia planu. Zdaniem organu w sprawach dotyczących ustalenia renty planistycznej nie można też stosować...

II SA/Po 808/08 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2009-09-11

(...) stycznia 2008 r. L. N. zwrócił się do Wójta Gminy C. z wnioskiem o umorzenie postępowania w przedmiocie naliczenia renty planistycznej z uwagi na upływ pięcioletniego...
okresie ustalona; w przypadku renty planistycznej okres ten dotyczy wystąpienia z roszczeniem. Odnosząc się do materiału dowodowego w sprawie Kolegium stwierdziło...

II SA/Gd 205/15 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2015-08-26

stawkę procentową opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem bądź zmianą planu (tzw. renty planistycznej) na 30 % wzrostu wartości nieruchomości...
. sporządzonego przez rzeczoznawcę majątkowego A. U. Wzrost wartości w przypadku ww. nieruchomości wyniósł 20.390,00 zł, co przy zastosowaniu stawki renty planistycznej...

II SA/Bk 560/21 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2021-10-19

się następująco:, Decyzją z dnia [...] kwietnia 2021 r., znak [...] Burmistrz Choroszczy ustalił Z. D. jednorazową opłatę tzw. 'rentą planistyczną' w wysokości 118 967,50 zł...
ją w całości. W uzasadnieniu odwołania zarzucił w pierwszej kolejności, że renta planistyczna jest nieopodatkowaną należnością budżetową o charakterze publiczno - prawnym...

II SA/Gd 33/13 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2013-06-05

pierwszej instancji, w stosunku do przedmiotowych działek zachodziły podstawy do ustalenia renty planistycznej. Uchwałą Rady Miejskiej z dnia 23 września 2010 r...
, art. 8, art. 77 i art. 80 kpa, z uwagi na nieprzeprowadzenie niezbędnych dowodów celem ustalenia wysokości renty planistycznej i z uwagi na oparcie się przez organ...

II SA/Lu 757/03 - Wyrok WSA w Lublinie z 2004-05-25

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego , która to zmiana spowodowała wzrost wartości przedmiotowych nieruchomości., Opłata (renta planistyczna) została...
.) od instytucji rent planistycznej uregulowanej ustawą o zagospodarowaniu przestrzennym., Skargę do sądu administracyjnego wnieśli M. i J. małżonkowie M. nie precyzując jej żądania...

II SA/Łd 357/20 - Wyrok WSA w Łodzi z 2020-10-14

ze skargi M. K. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ł. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie renty planistycznej 1. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą...
w zakresie kluczowej dla rozpoznania sprawy ustalenia wysokości renty planistycznej, w tym w aspekcie zgłaszanych do operatu przez stronę zastrzeżeń, a mianowicie...

II SA/Łd 356/20 - Wyrok WSA w Łodzi z 2020-10-14

ze skargi P. K. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ł. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie renty planistycznej 1. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą...
dla rozpoznania sprawy ustalenia wysokości renty planistycznej, w tym w aspekcie zgłaszanych do operatu przez stronę zastrzeżeń, a mianowicie prawidłowości sporządzenia samej...

II SA/Gd 737/07 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2008-02-14

, że możliwość pobrania tzw. renty planistycznej zależna jest od łącznego zaistnienia następujących okoliczności: wzrostu wartości nieruchomości w następstwie uchwalenia...
się to na dzień jej sprzedaży, nie zaś na dzień jej zbycia. Kolegium stwierdziło, że obowiązujące przepisy nie dawały podstaw do ustalenia renty planistycznej w sytuacji...

II SA/Gd 736/07 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2008-02-14

, że możliwość pobrania tzw. renty planistycznej zależna jest od łącznego zaistnienia następujących okoliczności: wzrostu wartości nieruchomości w następstwie uchwalenia...
się to na dzień jej sprzedaży, nie zaś na dzień jej zbycia. Kolegium stwierdziło, że obowiązujące przepisy nie dawały podstaw do ustalenia renty planistycznej w sytuacji...
1   Następne >   +2   6