Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Gl 236/09 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2009-08-31

Odwoławczego w K. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu renty planistycznej 1. stwierdza nieważność zaskarżonej decyzji i poprzedzającej...
w wysokości [...] zł z tytułu renty planistycznej ustalonej w związku ze zbyciem przez wnioskodawczynię nieruchomości, której wartość wzrosła w wyniku uchwalenia planu...

III SA/Po 18/17 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2017-07-05

terminu płatności renty planistycznej 1. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Wójta Gminy [...] z dnia [...] września 2016 roku, nr [...], 2. zasądza...
w całości jako bezprzedmiotowego postępowania administracyjnego w sprawie odroczenia Spółce X w P., zwanej dalej skarżącą, terminu płatności renty planistycznej z tytułu...

V SA/Wa 1298/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-10-18

nr [...] z [...] stycznia 2011r., wystawiony na skarżącego, obejmujący zaległości powstałe w wyniku niezapłacenia jednorazowej opłaty z tytułu renty planistycznej w kwocie należności...
zapłaty tzw. 'renty planistycznej', jak również uznało za nieuzasadniony zarzut Zobowiązanego dotyczący przedawnienia egzekwowanego obowiązku., Następnie Naczelnik Urzędu...

II SAB/Kr 91/16 - Wyrok WSA w Krakowie z 2016-08-30

do Burmistrza Miasta i Gminy W. wniosek o umorzenie jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości (tzw. renta planistyczna). Nie ma również wątpliwości...
decyzji pozostaje w bezczynności., Instytucja tzw. renty planistycznej określona została przez art. 36 ust. 4 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu...

II SA/Gl 764/16 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2017-03-10

. Z tego względu renta planistyczna została też ustalona przez organ pierwszej instancji w prawidłowej wartości, Niezadowolona z powyższego rozstrzygnięcia A. K. - L. złożyła skargę...
jest odpowiedź na pytanie czy na gruncie Ordynacji podatkowej istnieją w stanie faktycznym niniejszej sprawy podstawy do obciążenia rentą planistyczną skarżącej...

III SA/Gl 1403/21 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2022-07-19

prywatnych osób prawnych lub fizycznych, a dysponowanie ograniczonymi środkami finansowymi nie stanowi wystarczającej przesłanki do udzielenia wnioskowanej ulgi w spłacie renty...
planistycznej ( por. wyrok WSA w Opolu z 21 lutego 2018 r. sygn. akt I SA/Op 444/17)., Dokonując kontroli legalności zaskarżonych rozstrzygnięć według wskazanych wyżej...