Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

V SA/Wa 56/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-03-22

zobowiązanego sprowadzających się do kwestionowania zasadności obowiązku zapłaty ,,renty planistycznej’’ - jednorazowej opłaty wynikającej ze wzrostu wartości nieruchomości...
przez Skarżącego, w których wniósł o odstąpienie od wykonania egzekucji renty planistycznej, zleconej przez Burmistrza [...] na podstawie tytułu wykonawczego...

II GSK 1529/13 - Wyrok NSA z 2014-11-25

od wykonania egzekucji renty planistycznej, zleconej przez Burmistrza [...] na podstawie tytułu wykonawczego nr [...] z 8 [...] 2011 r. Skarżący zarzucił, że decyzje podjęte...
przez Burmistrza traktuje jako bezprawne, a decyzję nr [...] z dnia 31 [...] 2008 r, którą określono rentę planistyczną, uznaje za niezasadną, dlatego też odmawia jej zapłaty...

III SA/Wr 536/15 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2015-12-04

przez wierzyciela - Burmistrza Gminy M. tytułu wykonawczego nr [...] z dnia [...].06.2014 r., obejmującego nieuregulowaną opłatę - rentę planistyczną za okres 1/2006 w wys...
renty planistycznej, objętej wskazanym wcześniej tytułem wykonawczym z dnia [...].06.2014 r., W dniu [...].06.2014 r. organ egzekucyjny nadał klauzulę o skierowaniu...

V SA/Wa 1315/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-10-01

w postaci renty planistycznej w kwocie 22652,00 zł - należność główna oraz odsetki., W oparciu o przedmiotowy tytuł organ egzekucyjny podjął egzekucję z prawa majątkowego...
złożonych zarzutów. Wówczas wierzyciel wskazywał, iż należności z tytułu renty planistycznej będąc dochodem budżetu jednostki samorządu terytorialnego, są środkami...

II GSK 153/14 - Wyrok NSA z 2015-08-25

niezapłacenia jednorazowej opłaty z tytułu renty planistycznej w kwocie należności głównej 1.560 zł za 2004 r., Skarżący wniósł o uchylenie tytułu wykonawczego, z uwagi...
, sprowadzających się do kwestionowania zasadności obowiązku zapłaty tzw. 'renty planistycznej', jak również uznało za nieuzasadniony zarzut dotyczący przedawnienia...

I SA/Bd 1215/14 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2015-02-18

planistyczną (rentą planistyczną)., Organ podniósł, że charakter opłaty planistycznej oraz możliwość stosowania do niej przepisów ustawy Ordynacja podatkowa (dalej: O.p....
majątkowe ulegają przedawnieniu i dotyczy to także opłaty planistycznej. Sprawa przedawnienia zobowiązania z tytułu opłaty planistycznej, zwanej też rentą planistyczną...

I SA/Bd 67/08 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2008-04-16

określenia daty zakończenia robót. Na rozprawie porównano opłatę adicencką z rentą planistyczną i postawiono tezę, iż tak jak charakter renty nie jest cywilny, tak nie można uznać...
, że uregulowania renty planistycznej nie mają takich zapisów i analogia przywołana w skardze nie może być przyjęta do orzekania w przedmiotowej sprawie., Bezspornie opłaty...

III SA/Wr 236/14 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2014-08-12

i prawomocna z dniem [...] sierpnia 2006 r. i że ustalone tą decyzją zobowiązanie pieniężne z tytułu renty planistycznej jest wymagalne i podlega egzekucji...
. o gospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2012, poz. 647) o ustaleniu i pobraniu renty planistycznej, mają charakter konstytutywny, co oznacza, że zobowiązanie z tego tytułu...

II GSK 1524/15 - Wyrok NSA z 2017-03-09

nieruchomości, i potocznie nazywana jest opłatą planistyczną (rentą planistyczną). Następnie podniósł, że charakter opłaty planistycznej oraz możliwość stosowania...
przedawnieniu i dotyczy to także opłaty planistycznej. Sprawa przedawnienia zobowiązania z tytułu opłaty planistycznej, zwanej też rentą planistyczną - jak podał - budziła i nadal...

I SA/Wr 586/21 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2021-11-18

, że egzekucja renty planistycznej w trybie egzekucji administracyjnej jest dopuszczalna. Ponadto Strona zarzuciła naruszenie art. 60 pkt 7 ustawy o finansach publicznych poprzez...
błędna wykładnię i przyjęcie, że opłata planistyczna mimo, że nie jest podatkiem może być ściągana jako niepodatkowa należność o charakterze publicznym. Strona wniosła...
1   Następne >   3