Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II OZ 267/06 - Postanowienie NSA z 2006-03-10

. Nr [...] w przedmiocie ustalenia renty planistycznej postanawia oddalić zażalenie W dniu 10 sierpnia 2005 r. J. M. i M. M. złożyli skargę na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego...
w Lublinie z dnia 22 lipca 2005 r. Nr [...] w przedmiocie ustalenia renty planistycznej. Razem ze skargą złożony został wniosek o wstrzymanie naliczania odsetek od renty...

OSK 1812/04 - Wyrok NSA z 2005-08-12

Odwoławczego w Białymstoku z dnia 29 września 2003 r. Nr [...] w przedmiocie renty planistycznej oddala skargę kasacyjną Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku wyrokiem...
Sądu pierwszej instancji skarga jest niezasadna, gdyż w tym przypadku zostały spełnione ustawowe przesłanki, dające podstawę do naliczenia tzw. renty planistycznej. Zmiana...

II SA/Rz 735/06 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2006-11-09

NSA z dnia 6.09.2002 r., sygn. akt II SA/Wr 93/02 - OSS 2003/1/15, w którym stwierdzono, że obowiązek zapłaty jednorazowej opłaty /renty planistyczne/ pobieranej...
i prowadziłoby do zniweczenia woli ustawodawcy, wskazującego na rentę planistyczną jako jeden z elementów systemu danin o charakterze publicznym /wyrok NSA z dnia 1.08.2003...

OSK 1601/04 - Wyrok NSA z 2005-02-02

nie można przyznać prymatu nad zasadą praworządności. Zdaniem Kolegium, jedynym zgodnym z prawem rozstrzygnięciem było wydanie decyzji o ustaleniu renty planistycznej. Zaskarżona...
się na względy natury ekonomicznej w związku z ponoszeniem dodatkowych kosztów., Również powoływanie się na inne sprawy jest chybione, jako że ustalenie renty...

II SA/Gd 467/09 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2009-12-16

przepis odsyłający do odpowiedniego stosowania przepisów art. 36 i 37 U.p.z.p. nie przesądza o braku kompetencji wójta do ustalenia renty planistycznej po wydaniu decyzji...
stawkę opłaty planistycznej., Samorządowe Kolegium Odwoławcze ponownie rozpatrując wniosek A. P. wskazało na zawarte w przepisie art. 156 § 1 K.p.a. podstawy stwierdzenia...

II OSK 228/05 - Wyrok NSA z 2005-11-16

cyt. ustawy , ale prowadziłoby do zniweczenia woli ustawodawcy , wskazującego na rentę planistyczną jako jeden z elementów systemu danin o charakterze publicznym...
planu polegającej na podwyższeniu stawki lub jej ustaleniu , odpowiednie stosowanie art. 18 ust. 2 ustawy oznacza zdaniem organu nadzoru , iż w procedurze planistycznej...

II SA/Gd 251/15 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2015-12-02

Sprawa ze skargi L. M. na decyzję Wojewody z dnia 12 marca 2015 r., nr [...] w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę oddala skargę.

II SA/Kr 1604/09 - Wyrok WSA w Krakowie z 2010-02-16

nadmiernego obciążenia inwestora. Skarżąca podniosła, że jedynym źródłem jej utrzymania jest renta po zmarłym mężu i w wieku 8.. lat nie ma żadnych możliwości uiścić...
przez organ oceny zgodności budowy z porządkiem planistycznym. Jeżeli bowiem na danym obszarze plan nie obowiązuje, to zgodność obiektu z porządkiem planistycznym na danym terenie...