Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II GSK 1529/13 - Wyrok NSA z 2014-11-25

od wykonania egzekucji renty planistycznej, zleconej przez Burmistrza [...] na podstawie tytułu wykonawczego nr [...] z 8 [...] 2011 r. Skarżący zarzucił, że decyzje podjęte...
przez Burmistrza traktuje jako bezprawne, a decyzję nr [...] z dnia 31 [...] 2008 r, którą określono rentę planistyczną, uznaje za niezasadną, dlatego też odmawia jej zapłaty...

II SA/Wr 745/12 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2013-01-22

kalkulacja wysokości renty planistycznej została ustalona przez organ orzekający w oparciu o dane zawarte w tabeli nr 25 znajdującej się na s. 45 operatu szacunkowego...
z dnia 8 czerwca 2010 r.. Od działki oznaczonej symbolem Rl, R2, ZŁ o łącznej powierzchni 199,5103 ha nie została naliczona renta planistyczna. Od działki oznaczonej symbolem...

II OSK 807/14 - Wyrok NSA z 2015-12-07

wartości nieruchomości spowodowanego uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (tzw. renty planistycznej) w wysokości 93110,71 zł z uwagi na zbycie...
nr [...]), nieruchomości 2 (działki nr [...]), nieruchomości 3 (działki nr [...]) oraz nieruchomości 4 (działki nr [...]) dla ustalenia renty planistycznej, przyjął faktyczny...

VII SA/Wa 813/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-05-19

Postępowanie w przedmiocie ustalenia renty planistycznej zostało wszczęte w dniu 29 czerwca 2016 r. (przed upływem 5 letniego terminu, liczonego od dnia wejścia w życie planu z 15...
stwierdził, że operat szacunkowy nie może stanowić podstawy do określenia renty planistycznej. Zatem ponownie rozpoznając sprawę organ I instancji sporządzi nowy operat...

II OSK 806/14 - Wyrok NSA z 2015-12-07

wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (tzw. renty planistycznej) w wysokości 229 773,09 zł z uwagi...
majątkowy, przy określaniu wartości nieruchomości dla ustalenia renty planistycznej, przyjął faktyczny sposób wykorzystywania nieruchomości przed uchwaleniem powyższego...

IV SA/Wa 687/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-04-28

A. O. na wezwanie do zapłaty należności z tytułu renty planistycznej ustalonej decyzją Burmistrza W. z dnia [...] lutego 2004 r., nr [...]., Zaskarżone postanowienie zostało wydane...
do zapłaty należności wynikającej z ostatecznej decyzji o ustaleniu jednorazowej opłaty z tytułu renty planistycznej nie jest postanowieniem w rozumieniu Kodeksu...

II SA/Gd 241/09 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2010-03-24

855 zł , co przy zastosowaniu stawki renty planistycznej w wysokości 10 % daje kwotę opłaty w wysokości 90 285,50 zł., W odwołaniu E. i F. M. zarzucili, że decyzja została...
strony podniosły, że ustalona renta planistyczna obejmuje wzrost wartości wywołanej innymi okolicznościami niż tylko uchwaleniem planu miejscowego, bo rzeczoznawca...

II OSK 483/09 - Wyrok NSA z 2010-03-09

działki nr [...] o powierzchni 22.251 m2, dla której ustalono wysokość renty planistycznej, to stwierdzenie wygaśnięcia decyzji z dnia [...] czerwca 2006 r. leżało...
w interesie strony, która winna wnieść rentę planistyczną na podstawie nowej decyzji jedynie za zbytą nieruchomość. Stwierdzenie wygaśnięcia decyzji leżało także w interesie...

II OSK 485/09 - Wyrok NSA z 2010-03-09

2006 r. stała się bezprzedmiotowa. Skoro zbycie nie dotyczyło całej działki nr [...], dla której ustalono wysokość renty planistycznej, to stwierdzenie wygaśnięcia decyzji...
z dnia [...] maja 2006 r. leżało w interesie strony, która winna wnieść rentę planistyczną na podstawie nowej decyzji jedynie za zbytą nieruchomość. Stwierdzenie...

II OSK 309/09 - Wyrok NSA z 2010-02-15

i zagospodarowaniu przestrzennym poprzez błędne jego zastosowanie, polegające na ustaleniu renty planistycznej w odniesieniu do działki nr [...], mimo że stawka procentowa...
jednoznacznie terenów, dla których stawka wynosi 30 %, pozostawiając ich wybór organowi, któremu ustawa nie przyznaje kompetencji do ustalania stawki renty planistycznej. W związku...
1   Następne >   +2   +5   +10   18