Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Zespół do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności X

VIII SAB/Wa 33/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-10-18

w R. miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa; 3. wymierza Miejskiemu Zespołowi do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w R. grzywnę w wysokości [...] ([...]) złotych, 4...
przez pełnomocnika matkę K. K. z [...]czerwca 2017 r. o wzruszenie postępowań w sprawie orzeczeń o niepełnosprawności w związku z rażącym naruszeniem prawa, jakich dopuścił się organ...

III SA/Gl 583/18 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2018-09-27

postępowania ze względu na zagadnienie wstępne. Nadto wniósł o stwierdzenie przez Sąd, że wydanie zaskarżonych aktów nastąpiło z rażącym naruszeniem prawa., Żądając stwierdzenia...
) i WZON (II instancja) co stanowi rażące naruszenie prawa przez niewłaściwie sformowane składy, a w szczególności brak w nich lekarza jako przewodniczącego składu orzekającego...

II SAB/Ol 64/19 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2020-01-08

. stwierdza, że bezczynność organu nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa; III. nie wymierza organowi grzywny. W. S. (dalej jako: skarżący) wniósł do Wojewódzkiego Sądu...
miało miejsce z rażącym naruszeniem prawa (art. 149 § 1 i § 1a p.p.s.a.). Ponadto - w myśl art. 149 § 2 p.p.s.a. - sąd, w przypadku, o którym mowa w art. 149 § 1 p.p.s.a....

III SA/Gl 518/20 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2020-08-27

jedynie przez przewodniczących zespołów, co skutkowało stwierdzeniem ich nieważności z powodu wydania z rażącym naruszeniem prawa w rozumieniu art. 156 § 1 pkt 2 kpa w zw. z art. 124 § 1...
za wydane z rażącym naruszeniem prawa, a w szczególności przepisów art. 153 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tj.: Dz. U. z 2018...

III SA/Łd 520/18 - Wyrok WSA w Łodzi z 2018-09-27

było zbadanie czy nie miało miejsca naruszenie prawa określone w art. 156 § 1 k.p.a., czyli czy doszło do wydania decyzji z rażącym naruszeniem prawa., Wskazanym...
naruszeniem prawa w rozumieniu art. 156 § 1 pkt 2 k.p.a., Rażące naruszenie prawa następuje wtedy, gdy treść decyzji (postanowienia) pozostaje w wyraźnej i oczywistej...

IV SAB/Gl 70/16 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2017-01-16

dopuścił się przewlekłego prowadzenia postępowania; 2) stwierdza, że przewlekłe prowadzenie postępowania przez organ nie miało miejsca z rażącym naruszeniem prawa; 3...
prowadzenie postępowania przez organ miały miejsce z rażącym naruszeniem prawa. Sąd, w przypadku, o którym mowa w § 1, może ponadto orzec z urzędu albo na wniosek strony...

III SA/Gl 519/20 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2020-08-27

. akt III SA/GL 583/18, tut. Sąd oba postanowienia uznał za wydane z rażącym naruszeniem prawa, a w szczególności przepisów art. 153 ppsa przez pominięcie oceny prawnej...
., W skardze z 22 lipca 2020 r. wniesionej do tut. Sądu skarżący wniósł o stwierdzenie nieważności zaskarżonego postanowienia, jako wydanego z rażącym naruszeniem prawa materialnego...

II SAB/Ke 33/12 - Wyrok WSA w Kielcach z 2012-11-07

miesięcy od daty zwrotu akt administracyjnych organowi; II. stwierdza, że przewlekłe prowadzenie postępowania miało miejsce z rażącym naruszeniem prawa; III. wymierza...
terminu posiedzenia, stwierdzenia, że bezczynność miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa oraz wymierzenia organowi grzywny w wysokości dziesięciokrotnego przeciętnego...

III SA/Gl 62/19 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2019-04-10

od tej decyzji, podtrzymując żądanie wniosku, a ponadto podniosła, że zaskarżona decyzja została wydana z rażącym naruszeniem prawa materialnego i procesowego...
, jeżeli została wydana: z naruszeniem przepisów o właściwości, bez podstawy prawnej, z rażącym naruszeniem prawa, dotyczy sprawy już poprzednio rozstrzygniętej inną decyzją ostateczną...

II SAB/Bk 24/14 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2014-08-21

dokumentów, 2. stwierdza, że bezczynność organu miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa, 3. wymierza Wojewódzkiemu Zespołowi do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w B...
o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, uwzględniając skargę na bezczynność sąd jednocześnie stwierdza, czy bezczynność miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa...
1   Następne >   +2   +5   9