Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Zarząd Województwa X
  • Symbol

I SA/Rz 292/16 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2016-05-12

wystąpił do Zarządu o stwierdzenie nieważności decyzji z dnia 2 czerwca 2015 r. zarzucając, że została wydana z rażącym naruszeniem prawa., W uzasadnieniu stwierdził, że ww...
w budżecie Unii Europejskiej., W ocenie Uniwersytetu, rażące naruszenie prawa w przedmiotowej sprawie polega na tym, iż Instytucja Zarządzająca orzekając o zwrocie, posłużyła...

I SAB/Gl 2/20 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2020-05-26

, które nie miało miejsca z rażącym naruszeniem prawa; 2) umarza postępowanie sądowe w zakresie zobowiązania organu do wydania aktu w określonym terminie; 3) oddala skargę...
§ 1 K.p.a. jak i przewlekłe prowadzenie sprawy - z rażącym naruszeniem prawa. Wniosło o wydanie aktu administracyjnego., Organ w odpowiedzi z [...] r. (doręczonej...

II OSK 3466/19 - Wyrok NSA z 2020-10-07

., sygn. akt II OSK 565/18)., Przystępując do oceny, czy bezczynność organu miała charakter rażący, Sąd wskazał, że w orzecznictwie za rażące naruszenie prawa uznawany...
cechy w stosunku do stanu określanego jako zwykłe naruszenie. Podkreśla się także, iż dla uznania rażącego naruszenia prawa nie jest wystarczające samo przekroczenie...

I SA/Bk 313/11 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2011-08-31

wniosek o wstrzymanie jej wykonania. W ocenie wnioskodawcy zaskarżona uchwała została wydana z rażącym naruszeniem prawa i jej wykonanie spowoduje niebezpieczeństwo...
. akt II OZ 1335/10, LEX Nr 686652, do stwierdzenia spowodowania trudnych do odwrócenia skutków nie jest wystarczający sam fakt wskazania na rażące naruszenie prawa...

I SA/Bd 559/13 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2013-10-09

w postaci rażącego naruszenia prawa., Przedmiotem zaskarżonej do Sądu decyzji jest zwrot unijnego dofinansowania., O zwrocie orzeczono na podstawie art. 207 ust. 9...
w katalogu rozstrzygnięć organu odwoławczego zawartego w art. 138 k.p.a. stanowi o rażącym naruszeniu tego przepisu. Pojęciu 'rażące naruszenie prawa' poświęcone jest bogate...

III OSK 5382/21 - Wyrok NSA z 2022-10-18

od dnia doręczenia prawomocnego wyroku wraz z aktami sprawy; II. stwierdza, że bezczynność Zarządu Dróg Wojewódzkich w K. nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa; III...
miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa, a także o wymierzenie grzywny., W odpowiedzi na skargę organ wniósł o jej odrzucenie bądź oddalenie. Organ wskazał, że wniosek...

III SA/Łd 1002/17 - Wyrok WSA w Łodzi z 2018-07-27

. poprzez uznanie, że decyzja Zarządu Województwa [...] z dnia [...] r. nie została wydana z rażącym naruszeniem prawa, w sytuacji gdy skarżący nie naruszył postanowień umowy...
z dnia [...] r. z rażącym naruszeniem prawa, co uzasadniałoby stwierdzenie jej nieważności wskazując, że argumentacja przedstawiona przez stronę skarżącą dotyczy w istocie...

II SAB/Bd 64/15 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2015-11-25

nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa. Pismem z [...] kwietnia 2015 r. Przemysław L.M. złożył w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego...
lub obowiązku wynikających z przepisów prawa. Jednocześnie sąd stwierdza, czy bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania miały miejsce z rażącym naruszeniem prawa...

III SA/Kr 175/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2014-02-14

lub przewlekłe prowadzenie postępowania miały miejsce bez podstawy prawnej albo z rażącym naruszeniem prawa., Sąd stwierdza, że uchwała nr [...] Zarządu Województwa z dnia 16...
wydana bez podstawy prawnej lub z rażącym naruszeniem prawa, to należy przyjąć, że organ uznał, iż jego wcześniejsze działanie nie było obarczone tymi wadami (zob. wyrok WSA...

I SA/Ke 290/19 - Wyrok WSA w Kielcach z 2019-09-12

decyzji wymieniono przesłankę rażącego naruszenia prawa (art. 156 § 1 pkt 2 k.p.a.)., W piśmiennictwie wyrażono pogląd, iż 'naruszenie prawa jest kwalifikowane jako «rażące...
aktu na podstawie art. 156 § 1 pkt 2 k.p.a. (zob. wyrok WSA w Warszawie z 7.09.2016 r., VII SA/Wa 2224/15, LEX nr 2138062)., Rażące naruszenie prawa w rozumieniu art. 156...
1   Następne >   +2   +5   +10   54