Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Zarząd Powiatu X

III SAB/Gd 83/21 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2022-02-10

miejsce z rażącym naruszeniem prawa; 3. przyznaje od Zarządu Powiatu w (...) na rzecz skarżącej A' Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W. sumę pieniężną...
miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa;, 3. zasądzenie od organu zwrotu kosztów postępowania na rzecz skarżącej, w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm...

III SAB/Gd 82/21 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2022-02-10

miejsce z rażącym naruszeniem prawa; 3. przyznaje od Zarządu Powiatu w (...) na rzecz skarżącej 'A' Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W. sumę pieniężną...
, że bezczynność organu miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa;, 3. zasądzenie od organu zwrotu kosztów postępowania na rzecz skarżącej, w tym kosztów zastępstwa procesowego...

III SAB/Gd 84/21 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2022-02-10

odpisu wyroku w niniejszej sprawie,, 2. stwierdzenie, że bezczynność organu miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa,, 3. zasądzenie od organu zwrotu kosztów postępowania...
nie tylko definicję bezczynności, lecz również bezczynności z rażącym naruszeniem prawa. Organ pierwszej instancji przekroczył bowiem w sposób drastyczny, tj. o ponad 3 miesiące...

III SAB/Gd 85/21 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2022-02-10

sprawie,, 2. stwierdzenie, że bezczynność organu miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa,, 3. zasądzenie od organu zwrotu kosztów postępowania na rzecz skarżącej...
bezczynności, lecz również bezczynności z rażącym naruszeniem prawa. Organ pierwszej instancji przekroczył bowiem w sposób drastyczny, tj. o ponad 3 miesiące (zakładając...

II SAB/Ol 25/16 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2016-04-21

nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa; III. zasądza od Starosty na rzecz skarżącej kwotę 597 zł (pięćset dziewięćdziesiąt siedem złotych), tytułem zwrotu kosztów...
miejsce z rażącym naruszeniem prawa., § 2 Sąd, w przypadku, o którym mowa w § 1, może ponadto orzec z urzędu albo na wniosek strony o wymierzeniu organowi grzywny...

II SAB/Ol 48/20 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2020-10-01

naruszeniem prawa, o czym orzeczono w pkt II wyroku. Oceniając tę kwestę Sąd miał na uwadze, że rażące naruszenie prawa oznacza wadliwość o szczególnie dużym ciężarze gatunkowym...
naruszenia prawa. Zaniechanie organu wynikało z błędnego przekonania, że żądana informacja nie jest informacją publiczną. Sąd wziął pod uwagę, że organ nie zignorował...

I SAB/Łd 14/20 - Wyrok WSA w Łodzi z 2020-10-16

) stwierdza, że bezczynność organu nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa; 3) zobowiązuje Starostę [...] do podjęcia czynności w celu ustalenia wysokości...
miejsce z rażącym naruszeniem prawa (§ 1a). Sąd, w przypadku, o którym mowa w § 1 pkt 1 i 2, może ponadto orzec o istnieniu lub nieistnieniu uprawnienia lub obowiązku...

II SAB/Ol 81/15 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2016-03-01

. w pozostałym zakresie skargę oddala; 3. stwierdza, że bezczynność miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa; 4. wymierza Staroście grzywnę w wysokości 500 zł (pięćset...
prowadzenie postępowania miały miejsce z rażącym naruszeniem prawa. ( art. 149 § 1a p.p.s.a. )., Przedmiotem skargi wniesionej w niniejszej sprawie jest bezczynność Starosty...

I OSK 3294/18 - Wyrok NSA z 2020-11-18

Powiatu N., pomimo tego, że uchwała Zarządu Powiatu N. nie narusza prawa,, 4) rażące naruszenie art. 2 Konstytucji RP oraz art. 141 § 4 P.p.s.a. poprzez niewskazanie...
jest bowiem stwierdzenie nieważności decyzji administracyjnej, w tym z powodu wystąpienia przesłanki 'rażącego naruszenia prawa' (art. 156 § 1 pkt 2 K.p.a.), a czym innym...

II SAB/Wa 603/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-12-04

wraz z aktami sprawy; 2. stwierdza, że bezczynność organu nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa; 3. oddala skargę w pozostałym zakresie; 4. zasądza od Zarządu...
. Jednocześnie stwierdza czy bezczynność lub przewlekłość miały miejsce z rażącym naruszeniem prawa., Skarga analizowana wg podanych kryteriów kontroli jest częściowo zasadna...
1   Następne >   +2   +5   +10   13