Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Zarząd Miasta X

IV SAB/Wa 87/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-06-12

Dzielnicy [...] m. W. w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o ustalenie warunków zabudowy 1. stwierdza, iż bezczynność nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa...
postępowania dokonując jednocześnie oceny, czy miało miejsce rażące naruszenie prawa oraz rozważając, czy zachodzą podstawy do wymierzenia organowi grzywny., Wojewódzki Sąd...

VIII SAB/Wa 27/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-11-14

, że bezczynność Zarządu Dzielnicy [...]-[...] nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa; 4. zasądza od Zarządu Dzielnicy [...]-[...] na rzecz S. K., M. K. solidarnie kwotę...
lub przewlekłe prowadzenie postępowania przez organ miały miejsce z rażącym naruszeniem prawa., Zgodnie z treścią art.149 § 2 ppsa sąd, w przypadku, o którym mowa w § 1...

IV SAB/Wa 495/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-01-22

z rażącym naruszeniem prawa; IV. w pozostałym zakresie skargę oddala; V. zasądza od Zarządu [...] na rzecz M. S. kwotę 100 (sto) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania...
w [...] postanowieniem z dnia [...] sierpnia 2018 r., znak [...], uznało, że organ rozpatrujący sprawę dopuścił się bezczynności bez rażącego naruszenia prawa oraz wyznaczyło...

IV SAB/Wa 59/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-06-08

z rażącym naruszeniem prawa, 3. zobowiązuje Zarząd Dzielnicy [...] do rozpatrzenia wniosku o którym mowa w pkt 1 sentencji wyroku w terminie 2 miesięcy od dnia...
. stwierdzenie, że przewlekłość, której dopuścił się organ miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa; 3. przyznanie od organu na rzecz skarżącego sumy pieniężnej w wysokości...

II SAB/Wa 156/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-09-05

wyroku wraz z aktami sprawy; 2. stwierdza, że bezczynność organu nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa; 3. zasądza od Zarządu Dróg Powiatowych w S. na rzecz...
stwierdzenia, że Zarząd dopuścił się bezczynności, działając z rażącym naruszeniem prawa., Skarżący wniósł o zobowiązanie organu do udostępnienia żądanej informacji...

IV SAB/Wa 1671/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-03-06

w prowadzeniu postępowania administracyjnego; III. stwierdza, że przewlekłość organu administracji publicznej nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa; IV. oddala skargę...
prawa (pkt III. sentencji wyroku). Rażącym naruszeniem prawa jest ciężkie uchybienie, które nosi cechy oczywistej sprzeczności z obowiązującym prawem, niezasługujące...

IV SAB/Wa 124/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-09-10

[...] lipca 2012 roku o ustalenie warunków zabudowy; II. stwierdza, że przewlekłość nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa; III. wymierza Zarządowi Dzielnicy...
ocenić czy bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania miały miejsce, i czy z rażącym naruszeniem prawa (art. 149 § 2 zd. 2 p.p.s.a). Do uwzględnienia skargi dochodzi...

I OSK 1253/17 - Wyrok NSA z 2017-12-08

. stwierdził, że bezczynność organu miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa; 3. w pozostałym zakresie oddalił skargę., Wyrok zapadł w następującym stanie faktycznym...
, że konieczne stało się stwierdzenie, iż bezczynność miała charakter rażącego naruszenia prawa. Wobec tego, że bezczynność nie ustała do daty wyrokowania, w sprawie...

IV SAB/Wa 19/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-05-15

, o którym mowa w punkcie I; III. stwierdza, że przewlekłość, o której mowa w punkcie II nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa; IV. zasądza od Prezydenta...
, czy bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania miały miejsce, a jeśli tak to czy miały miejsce z rażącym naruszeniem prawa, czy też naruszenie to nie miało charakteru...

I OSK 574/19 - Wyrok NSA z 2020-01-17

) stwierdził, że bezczynność organu nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa;, 3) umorzył postępowanie w pozostałym zakresie;, 4) zasądził od Rejonowego Przedsiębiorstwa...
charakteru rażącego. Rażącym naruszeniem prawa jest stan, w którym bez żadnej wątpliwości można stwierdzić, że naruszono prawo w sposób oczywisty. Kwalifikacja naruszenia...
1   Następne >   +2   +5   7