Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Zarząd Gminy X

IV SAB/Wr 146/16 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2017-05-30

. stwierdza, że bezczynność, o której mowa w punkcie I wyroku, nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa: III. oddala wniosek o wymierzenie organowi grzywny: IV. zasądza...
. Jednocześnie, w myśl art. 149 § 1a p.p.s.a., sąd stwierdza, czy bezczynność organu lub przewlekłe prowadzenie postępowania przez organ miały miejsce z rażącym naruszeniem prawa...

II SA/Rz 347/06 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2006-11-15

skargi zarzucili jej wydanie z rażącym naruszeniem prawa i wskazali, że uchwałą Rady Gminy z dnia [...] marca 1996 r. nr [...] ustalono, iż budowa sieci kanalizacji...
, a jedynie do jego waloryzacji., Zatem uchwała Zarządu Gminy została podjęta z rażącym naruszeniem prawa - bez podstawy prawnej., Podniesiono również, że na skutek pozwów mieszkańców...

II SA/Rz 16/05 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2005-06-24

. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001, nr 142, poz. 1591/ - .... Zarzucając wydanie zaskarżonej uchwały z rażącym naruszeniem prawa skarżący wskazali, że uchwałą z dnia 22 marca 1996...
, a jedynie do jego waloryzacji w oparciu o średnie wynagrodzenie pracowników. Zatem uchwała Zarządu została podjęta z rażącym naruszeniem prawa /bez podstawy prawnej/. W uzasadnieniu...

I OSK 1337/05 - Wyrok NSA z 2006-02-16

r. nr 142, poz. 1591). W skardze zarzucono wydanie zaskarżonej uchwały z rażącym naruszeniem prawa. Uchwałą nr XVI/110/96 z dnia 22 marca 1996 r. Rada Gminy...
, a jedynie do jego waloryzacji. Zatem uchwala Zarządu została podjęta z rażącym naruszeniem prawa - bez podstawy prawnej. Podniesiono też, że na skutek pozwów Gminy Sąd Rejonowy w Krośnie wydał...

I SA/Wa 1024/04 - Wyrok WSA w Warszawie z 2005-01-21

musi być traktowane jako rażące naruszenie prawa, w tym w szczególności zasady praworządności i pogłębiania zaufania obywatela do organów Państwa ( art. 6 i 8 k.p.a. )., Biorąc powyższe...
w skardze podniesiono, że nie istnieje w ogóle żaden przepis prawa, który umocowywałby gminę do podejmowania uchwał ustalających opłaty powszechnie obowiązujące na terenie...

III OSK 5058/21 - Wyrok NSA z 2023-10-27

I), stwierdził, że w zakresie wskazanym w punkcie I bezczynność organu nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa (pkt II), oddalił skargę w pozostałym zakresie (pkt III...
nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa., Skargę kasacyjną od powyższego wyroku wniosła Gmina, zaskarżając go w części dotyczącej pkt. I, II i IV rozstrzygnięcia...

VII SA/Wa 883/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-10-12

, w trybie art. 7 ust. 1 ww. dekretu z 1945r. będzie ponownie przedmiotem rozpatrzenia., W konsekwencji, wadą rażącego naruszenia prawa dotknięta była również decyzja...
. 1270 ze zm.), zwanej dalej ppsa, Sąd, któremu sprawa została przekazana, związany jest wykładnią prawa dokonaną w tej sprawie przez Naczelny Sąd Administracyjny, zatem...

I OSK 2392/12 - Wyrok NSA z 2013-01-31

z dnia [...] kwietnia 2011 r. wnieśli M.R. i A.R., zarzucając rażące naruszenie prawa przez błędną interpretację § 4 pkt 1 uchwały Rady m. st. Warszawy z dnia 9 lipca...
m.st. Warszawy z dnia [...] kwietnia 2011 r., nr [...], została wydana z naruszeniem prawa oraz przyznał wynagrodzenie tytułem nieopłaconej pomocy prawnej adwokatowi...

IV SA/Wa 2819/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-03-19

prawnej, a zatem z rażącym naruszeniem praw. Z racji tego, że zaskarżony akt jest aktem prawa miejscowego, nie odnosi się do niego zakaz stwierdzania nieważności...
za budowę sieci od osób, które chcą mieć wodociąg. Funkcję takiej opłaty spełnia opłata adiacencka., 7. Zaskarżona uchwała posiada wszystkie elementy prawa miejscowego...

IV SA/Wa 2820/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-03-19

naruszeniem praw. Z racji tego, że zaskarżony akt jest aktem prawa miejscowego, nie odnosi się do niego zakaz stwierdzania nieważności po upływie jednego roku od dnia podjęcia...
wodociąg. Funkcję takiej opłaty spełnia opłata adiacencka., 7. Zaskarżona uchwała posiada wszystkie elementy prawa miejscowego, obowiązującego na terenie Gminy. Została...
1   Następne >   2